Print

Bolagsordning

Bolagsordning Active Biotech AB (publ)
556223-9227

BOLAGSORDNING

§ 1.
Firmanamn
Bolagets firma är Active Biotech AB (publ).

§ 2.
Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3.
Verksamhet
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadministrativa tjänster, äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4.
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 160.000.000 kronor och högst 640.000.000 kronor.

§ 5.
Antal aktier.
Bolaget skall ha lägst 40.000.000 aktier och högst 160.000.000 aktier.

§ 6.
Styrelsen
Styrelsen skall bestå av 3 – 9 ledamöter med högst 9 suppleanter.
Revisorer
Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med högst 2 suppleanter.

§ 7.
Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

§ 8.
Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning för stämman;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9.
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.
Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11.
Föranmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.

..........................................................................................................................................

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 7 maj 2008.