Print

Active Biotech Bokslutsrapport 2006

2007-02-15

Positiva resultat för samtliga fem kliniska projekt under 2006
* Nyemissionen om 240 MSEK övertecknad med 53 procent
* Påkallande av återbetalning av konvertibelt förlagslån
(se separat utsänt pressmeddelande)
* Nettoomsättning 66,4 (9,2) MSEK
* Rörelseresultat -124,6 (-133,2) MSEK
* Resultat efter skatt -139,2 (-135,4) MSEK
* Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,50 (-3,70) SEK/aktie
Kommentar av VD Sven Andréasson:
"År 2006 blev ytterligare ett år med framgång i projekten. Samtliga fem projekt i klinisk fas fortskred enligt uppsatta mål. Under 2007 kommer Active Biotech att ha ett projekt i fas III, fyra projekt i fas II och ett nytt projekt i fas I. Våra projekt är nu väl framskridna och riskspridningen i projektportföljen har förbättrats markant."
"Vår nyligen genomförda nyemission ger bolaget ett kapitaltillskott som möjliggör fortsatt utveckling av bolagets omfattande kliniska portfölj. Projekten kommer under 2007 att gå in i större och mer kapitalkrävande kliniska utvecklingsfaser. Även de prekliniska aktiviteterna kommer att öka inom de närmaste åren. Vi har nu en solid bas för att genomföra dessa program".
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson Cecilia Hofvander
VD Informationsansvarig
Tel 046 19 20 49 Tel 046 19 11 22
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50 Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfActive Biotech Bokslutsrapport 2006Back