Print

Styrelsen för Active Biotech AB föreslår årsstämman att besluta om en garanterad företrädesemission om cirka 160 MSEK

2008-04-07

Active Biotech har fem projekt i klinisk utvecklingsfas varav laquinimod och RhuDex® drivs och finansieras av samarbetspartners. De kliniska projekt som drivs och finansieras i egen regi är TASQ, 57-57 och ANYARA och alla fortskrider planenligt. I takt med att projekten avancerar i den kliniska utvecklingen ökar projektens potentiella värde och därmed skapas kontinuerligt ökade aktieägarvärden. För dessa tre projekt kommer under 2008/09 ny information och nya kliniska data att publiceras.

För att stärka bolagets finansiella ställning och driva utvecklingen av bolagets kliniska portfölj vidare, har styrelsen för Active Biotech beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en nyemission om cirka 160 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna.

Emissionen föreslås ge nuvarande aktieägare rätt att med företrädesrätt teckna en ny aktie för varje tolvtal befintliga aktier till en teckningskurs om 40 kronor per aktie.

MGA Holding AB, med 30,01 procent av aktier och röster, och Nordstjernan AB, med 14,98 procent av aktier och röster, har förbundit sig att teckna sig för sina respektive företrädesrättsandelar i emissionen. Härutöver har Nordstjernan AB, förbundit sig, mot sedvanlig garantiprovision, att om emissionen inte skulle bli fulltecknad teckna de ytterligare aktier som inte tecknas med företrädesrätt. Emissionen är alltså garanterad i sin helhet.

En formell kallelse till årsstämman den 7 maj införs i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 9 april samt distribueras som pressmeddelande. Ett prospekt avseende emissionen kommer att offentliggöras innan teckningstidens början.
Läs fullständigt pressmeddelande nedan.
Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2008, kl. 08.30.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfStyrelsen för Active Biotech AB föreslår årsstämmanBack