Print

Active Biotech presenterar nya data rörande SLE-projektet 57-57 på American College of Rheumatology

2008-10-28

I den avslutade fas Ib-studien behandlades tolv patienter under 84 dagar på varierande dosnivåer av ABR-215757. Den maximalt tolererbara dosen (MTD) för ABR-215757 fastställdes till 4.5 mg/dag. Den allmänna säkerhetsprofilen var genom hela studien mycket god.
I den grupp av patienter som behandlats med 4.5 mg ABR-215757/dag studerades genuttrycket vid olika tidpunkter efter behandling. De nya data som presenterats indikerar att behandling med ABR-215757 påverkar uttrycket av gener kopplade till immunsystemets funktion. Bland de gener som påverkades fanns en rad interferon-känsliga gener vilkas uttryck ofta är förändrat hos SLE-patienter vilket kan bidra till sjukdomsutvecklingen. Resultaten ger även förslag på ett antal gener som med hjälp av RNA-analys kan användas för att följa effekten av ABR-215757 i den fortsatta kliniska utvecklingen.
"Resultaten bekräftar tidigare data och stärker 57-57:s roll i framtida behandling av SLE", kommenterar Tomas Leanderson, VD Active Biotech.
Lund den 28 oktober 2008
Active Biotech AB (Publ)
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
*För ytterligare information och för att ta del av hela postern "Effect on Interferon-inducible Gene Expression Signature by ABR-215757,a New Drug in Development for SLE", besök www.activebiotech.com .
Om SLE och 57-57
Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en sjukdom som kan orsaka inflammation och skador i bindväven i många olika organ. Sjukdomen framskrider i skov med mellanliggande relativt symptomfria intervall och drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder. Det uppskattas att cirka 500000 amerikaner lider av SLE, men undersökningar visar att förekomsten kan vara ännu högre. Den autoimmuna attacken påverkar flera olika organ och kan leda till allvarliga sekundära symptom som till exempel njursvikt. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Utan behandling kan SLE vara livshotande.
57-57 är en ny oral quinolinsubstans primärt avsedd för kronisk behandling av SLE. En klinisk studie fas Ib har avslutats och resultaten håller på att sammanställas. Studien fortskred till den högsta tillåtna dosnivån i prövningsprotokollet för att erhålla en så komplett dokumentation rörande substansen som möjligt inför den fortsatta kliniska utvecklingen. Fas Ib-studien var en doseskalerings-, multicenterstudie där substansens säkerhet studerades vid stegvis höjda doser. Studien, som varade i tolv veckor, dokumenterade primärt läkemedelskandidatens säkerhet och farmakokinetik. Vidare studerades diverse effekt-parametrar, så kallade biomarkörer, för sjukdomsaktivitet. Den genomfördes på tre sjukhus i Sverige; Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Lund samt ett antal kliniker i Ryssland.
En fas II/III-studie planeras starta i mitten av 2009.
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2008, kl.08.30.

Active Biotech AB (org. no. 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046 19 20 00
Fax 046 19 11 00

pdfBack