Print

Active Biotech ny kraft inom bioteknik

1998-03-09

Active Biotech fullföljer förvärvet av Lund Research Center från Pharmacia & Upjohn (“P&U”). I forskningsportföljen ingår projekt för läkemedel mot främst astma, reumatism och multipel skleros.

* Förvärvet finansieras genom en apportemission om 2 miljoner B-aktier i Active Biotech

* Active Biotech tillförs genom förvärvet en kvalificerad forskningsorganisation och en
forskningsportfölj med stor potential

* Avtal om uppdragsforskning inom cancer tecknat med P&U vilket ger cirka 190 miljoner kronor i intäkter fram till och med år 2000

* Styrelsen föreslår nyemissioner om totalt cirka 500 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta satsningen inom bioteknik - cirka 250 miljoner kronor med företrädesrätt
för aktieägarna och cirka 250 miljoner kronor riktat till svenska och internationella institutioner

* Efter genomförda emissioner kommer Active Biotechs egna kapital uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor

Förvärvet av Lund Research Center fördjupar och förstärker Active Biotechs, sedan 1985, satsning inom immunologi. 1996 bildades Actinova Ltd och 1997 förvärvades SBL Vaccin AB från svenska staten. Förvärvet av Lund Research Center innebär att Active Biotech tillförs ledande kompetens inom immunologi. I förvärvet av Lund Research Center ingår prekliniska forskningsprojekt inom områdena autoimmuna (kroppens immunförsvar angriper egen vävnad) och inflammatoriska sjukdomar samt en modern forskningsanläggning om 25.000 kvadratmeter. Utvecklings- och marknadspotentialen för de förvärvade projekten är betydande.

LRC sysselsätter 165 personer, varav 145 forskare. Active Biotech kommer att erhålla cirka 190 miljoner kronor i ersättning från P&U under åren 1998 - 2000 för preklinisk forskning inom cancerområdet samt royalty på framtida försäljning.

Sedan undertecknandet av den preliminära överenskommelsen i december 1997 gör Active Biotech idag bedömningen att Lund Research Center har kompetens att driva projekten i större omfattning i egen regi. Denna strategi ger väsentligt större kommersiella möjligheter för Active Biotech, men medför också ett ökat kapitalbehov, vilket föranleder styrelsen att föreslå en högre emissionsvolym än vad som tidigare aviserats. För att finansiera forskning och utveckling inom Lund Research Center, SBL Vaccin och Actinova under de kommande tre åren, avser styrelsen att besluta om nyemissioner i Active Biotech, under förutsättning av bolagstämmans godkännande.

Totalt omfattar nyemissionerna cirka 500 miljoner, varav cirka 250 miljoner med företrädesrätt för Active Biotechs aktieägare. De två största aktieägarna Bo Håkansson och P&U kommer att teckna sina andelar i företrädesemissionen. En riktad nyemission om cirka 250 miljoner kronor genomföres för att öka det internationella och institutionella ägandet i Active Biotech. Avtalet med P&U är villkorat av att Active Biotechs ordinarie bolagsstämma fattar beslut om dessa nyemissioner.

D. Carnegie AB har varit rådgivare till Active Biotech vid förvärvet av Lund Research Center. Nyemissionerna i Active Biotech kommer att genomföras av D.Carnegie AB och Paribas. Active Biotechs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna hanteras av D. Carnegie AB, medan Active Biotechs nyemission till svenska och internationella institutioner hanteras av D. Carnegie AB och Paribas gemensamt.

Bo Håkansson, VD i Active Biotech kommenterar:

“Detta förvärv är en viktig milstolpe i vår satsning på bioteknik och kompletterar väl vår nuvarande verksamhet inom SBL Vaccin och Actinova. Den breda projektportföljen, ett team av högt kvalificerade forskare samt en högkvalitativ forskningsanläggning ger oss de bästa möjligheter att utveckla nya selektiva läkemedel inom inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. De förslagna nyemissionerna kommer att ge oss den nödvändiga finansiella stabiliteten för en långsiktig satsning inom läkemedels- och vaccinutveckling.”

Göran Ando, vice VD i Pharmacia & Upjohn kommenterar:

“Vi är mycket nöjda med att denna uppgörelse kunnat komma till stånd. Detta avtal tar på ett bra sätt tillvara den utmärkta forskningskompetens inom antiinflammation som finns i Lund och det gör att vi kan fortsätta våra lovande cancerprojekt. Pharmacia & Upjohn kommer att ha ett fortsatt intresse i forskningsverksamheten i Lund både i egenskap av potentiell marknadspartner och betydande ägande i Active Biotech”.

Ordinarie bolagsstämma äger rum den 16 april kl. 17.00 i Malmö Börshus.


Malmö 9 mars 1998

Active Biotech AB

Bo Håkansson
Verkställande Direktör


Active Biotech AB är ett börsnoterat biomedicinskt företag. Active Biotech har två dotterbolag inom bioteknik - SBL Vaccin och Actinova. SBL Vaccin är marknadsledande inom distribution av vacciner i Sverige och bedriver utveckling, produktion och marknadsföring av vacciner mot polio, kolera samt ETEC(turistdiarré). Actinova är ett forskningsföretag verksamt inom utveckling av streptokockvaccin, immunoterapi och affinitetsproteiner.


LUND RESEARCH CENTER - BAKGRUND

VERKSAMHET
Lund Research Center är ett modernt bioteknologiskt forskningsföretag med 165 anställda med kompetens att bedriva läkemedelsutveckling alltifrån explorativ forskning till klinisk fas. Dess nisch är att utveckla läkemedel mot inflammatoriska och immunologiska sjukdomar. Förståelsen av kroppens immunologiska processer sker genom karaktärisering av beståndsdelarna i immunförsvarets cellulära komponenter, genetiska mekanismer och kemiska processer samt hur defekter och avvikelser i immunförsvaret påverkar uppkomsten av cancer och autoimmuna sjukdomar.

Lund Research Center har en god position inom immunologisk och inflammatorisk forskning i Sverige och korta vägar mellan akademi och industri. Lund Research Center omfattas av ett nätverk med många svenska universitetslaboratorier, vars centra ligger i direkt anslutning till Lunds universitet. God kontakt med universitetens forskningslaboratorier är en viktig förutsättning för att bioteknikföretagen skall kunna initiera läkemedelsutveckling. Forskningsportföljen omfattar en grupp högintressanta substanser.


SJUKDOMSOMRÅDEN
* MULTIPEL SKLEROS
Den enda behandling som finns tillgänlig idag är så kallade ß-interferoner. Dessa finns registrerade i USA och Europa. ß2-interferonbehandling har dock främst visat klinisk effekt i sjukdomens tidigare skeden. Kronisk multipel skleros saknar effektiv behandling idag. Den totala marknaden beräknas idag uppgå till ca USD 300 miljoner, men väntas öka kraftigt de närmaste åren allteftersom nya och effektivare läkemedel lanseras.

* REUMATOID ARTRIT
Det finns idag en rad olika typer av läkemedelsbehandlingar för reumatoid artrit, men dessa riktas främst mot att mildra patienternas symptom. Totalmarknaden uppskattas idag till cirka USD 750 miljoner i Europa. I USA uppgår marknaden för reumatoid artrit uppgå till cirka USD 6,5 miljarder med en årlig tillväxt om fem procent.

* ASTMA
Marknaden för dagens astmaprodukter i USA, Japan och de större europeiska länderna uppskattas till cirka USD 5,3 miljarder och väntas växa till cirka USD 8 miljarder inom fem år. Konkurrensen på marknaden är mycket hård med en mängd äldre och nyare produkter, som representerar en rad olika angreppspunkter mot sjukdomen.


FORSKNINGSPROJEKT
* SAIK-SUBSTANSER - NYA LÄKEMEDEL MOT MULTIPEL SKLEROS
Vissa sjukdomar uppkommer då immunförsvaret angriper kroppens egen vävnad.
Sjukdomar av detta slag, till exempel multipel skleros, kräver långvarig behandling.
Eftersom både sjukdom och behandling är kronisk blir undvikande av biverkningar en avgörande faktor vid utvecklingen av läkemedel.

P&U har under många år arbetat med utveckling av nya läkemedel mot multipel skleros.
Substansen roquinimex har visat god klinisk effekt mot mutipel skleros i fas II-studier och har med positiva preliminära kliniska resultat prövats i fas III-studier i USA. Fas III-studierna avbröts dock under 1997 sedan allvarliga biverkningar konstaterats hos ett fåtal patienter som behandlats med roquinimex.

Sedan 1994 har dock ett arbete pågått med att genom kemisk omformulering utveckla nya uppföljningssubstanser, men där eventuella allvarliga biverkningar eliminerats. Dessa substanser, SAIK-substanser, har en selektiv effekt på det cellulära immunförsvaret vid vissa autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar utan att generellt hämma kroppens immunförsvar.

De prekliniska studierna med SAIK-substanserna visar god effekt i djurmodeller för multipel skleros, men även möjligheter inom bredare kliniska användningsområden. Val av substans för inledande kliniska studier beräknas ske under 1999.

* ICKE-STEROID-BASERAD HÄMMARE AV INFLAMMATORISK REAKTION
Så kallade integriner är nödvändiga för att vita blodkroppar ska binda sig till blodkärlen och tillåta läkning av inflammerade vävnader. Det är betydelsefullt vid kronisk och allergisk inflammation. Lund Research Center har utvecklat en ny typ av substanser som selektivt påverkar vita blodkroppar i samband med dessa sjukdomstillstånd. Denna verkningsmekanism väntas ge en mer selektiv och kliniskt effektiv behandling av folksjukdomar som astma och reumatoid artrit (reumatism). Val av substans för inledande kliniska försök väntas ske under 1999.

* T-CELLSANTAGONISTER - EN NY VERKNINGSMEKANISM VID AUTOIMMUNA SJUKDOMAR OCH TRANSPLANTATION
T-cellerna spelar en viktig roll vid autoimmuna sjukdomar som reumatism, diabetes typ-I samt vid avstötning av transplanterade organ. Genom en selektivt hämmande effekt på T-cellerna blockeras en oönskad immunreaktion utan samtidig generell påverkan på kroppens immunförsvar, vilket exempelvis minskar infektionskänsligheten hos patienter som genomgått transplantation. Detta är ett stort problem idag på grund av den livslånga behandlingen med dagens generellt immunförsvarsdämpande läkemedel. Projektet befinner sig i preklinisk fas och val av substans för klinisk prövning väntas inte kunna ske inom de närmaste åren.


UPPDRAGSFORSKNING
* CANCERFORSKNING VID LUND RESEARCH CENTER
P&U bedrivit forskning för att identifiera nya immunologiska verkningsmekanismer mot cancer. Detta har resulterat i utvecklingen av nya monoklonala antikroppar och så kallade superantigen som väntas ha en selektiv klinisk effekt på vissa tumörtyper utan de allvarliga generella biverkningarna hos dagens cellgifter. Lund Research Center har utvecklat två substanser som nu är i klinisk fas. Eftersom dessa substanser nått klinisk fas har ansvaret för den kliniska utvecklingen flyttats till andra enheter inom P&U-koncernen.

Lund Research Center kommer dock att fortsätta det prekliniska utvecklingsarbetet med en tredje substans på uppdrag av P&U under cirka tre år. Active Biotech kommer
därvid att erhålla forskningsintäkter uppgående till cirka 190 miljoner kronor avseende projektet under åren 1998-2000.

PRODUKTRÄTTIGHETER OCH ROYALTY
Active Biotech har förvärvat samtliga rättigheter som är hänförbara till de forskningsprojekt som ingick i förvärvet (bortsett från cancerforskningen). P&U kommer att erhålla royalty baserad på försäljningen av framtida kommersiella produkter inom dessa områden och är potentiell marknadspartner.

Avseende cancerforskningen, kvarstår rättigheterna till TTMA-3 hos P&U. Active Biotech kommer att erhålla royalty baserad på försäljningen av en framtida kommersiell produkt.
pdf



Back