Print

Nyemissioner i Active Biotech

1998-03-31

* Apportemission till Pharmacia & Upjohn, 2 000 000 aktier av serie B
* Nyemission till aktieägarna 1:4, kurs 135 kr
* Riktad nyemission till institutioner i Sverige och utlandet
* Teckningsoptioner till de anställda

Styrelsen i Active Biotech AB (publ) har idag beslutat om apportemission till Pharmacia & Upjohn om 2 000 000 aktier av serie B samt nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna i enlighet med vad som tidigare meddelats. I nyemissionen kommer varje fyrtal aktier att berättiga till teckning av en ny aktie av serie B till en kurs om 135 kronor.
Detta innebär att nyemissionen omfattar 1.891.496 aktier av serie B och uppgår till cirka 255 miljoner kronor. Besluten har fattats under förutsättning av ordinarie bolagsstämmans godkännande den 16 april 1998.

Därutöver kommer styrelsen att begära ett bemyndigande av bolagsstämman att genomföra en nyemission om högst 1.600.000 aktier av serie B riktad till institutionella investerare i Sverige och utlandet. Teckningen skall ske till en kurs som ansluter till rådande marknadspris vid emissionstillfället.

Styrelsen kommer också att föreslå ett optionsprogram riktad till anställda i Active Biotech.


Tidsplan

14 april - Sista anmälningsdag till bolagsstämma

16 april - Bolagsstämma 17.00, Malmö Börshus

21 april - Aktierna handlas exkl teckningsrätter

22 april - Publicering av prospektet för nyemissionen

23 april - Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

27 april – 15 maj - Anmälningstid, sista betalningsdag 15 maj

27 april – 12 maj - Handel med teckningsrätter

Malmö den 31 mars 1998

Active Biotech AB (publ)

pdfBack