Print

Många nyheter i VD-talet på Active Biotechs bolagsstämma

1999-05-11

Stor potential i SBL Vaccins resevacciner
Active Biotechs nye VD Sven Andréasson presenterade på bolagsstämman, med rekorddeltagande av aktieägare, en rad nyheter i sitt VD-tal. SmithKline Beecham (SB) har topprioriterat ETEC-vaccinet i koncernens marknadsplaner. En gemensam styrgrupp arbetar intensivt för att säkerställa lansering av det nya vaccinet enligt plan senast år 2001.
I Sverige och Norge säljs resevaccinet Dukoral mot kolera och det är också godkänt för ETEC-indikation. Ett nytt avtal med SB innebär att Active Biotech återtar alla internationella försäljningsrättigheter att i egen regi sälja Dukoral på samtliga marknader utanför Europa, USA och Australien. Förhandlingar med distributörer i Asien och Latinamerika har påbörjats. Den nya produktionsanläggningen för polio i Solna är under slutvalidering och inkörning. SBL Vaccins registrering av Polio IPV har försenats p g a de amerikanska myndigheternas krav på analys- och testmetoder. Utvärdering av olika alternativ för att starta exportförsäljningen av IPV pågår.

SAIK - före tidplan
SAIK-substanserna kommer i första hand att koncentreras mot sjukdomen MS, multipel skleros. Produkten kommer att vara oralt aktiv i motsats till dagliga injektioner som MS-sjuka idag behandlas med. Fas I-prövningar på människa beräknas starta redan under året och processen att finna den samarbetspartner som skall lansera och marknadsföra produkten globalt har inletts.

Förstärkning inom forskning och management
Rekrytering av en ny VD till SBL Vaccin AB pågår, då nuvarande VD Sven Danielsson går i pension till sommaren. Anders Kärnell, tidigare chef för infektionskliniken på Huddinge sjukhus, har tillträtt som medicinsk chef på SBL. Pia Jansäter har tillträtt som informationschef för koncernen, tidigare informationschef på Danisco Sugar. Mats Lidgard, tidigare chefsjurist för Pharmacia & Upjohn, tillträder idag med ansvar för juridik, patent, personaladministration och service.

Prognos 1999
Resultatet för jan - mars beräknas bli -27 Mkr. Den fullständiga kvartalsrapporten för perioden distribueras den 17 maj. Alla siffror är exkl. Wilh. Sonesson-koncernen.
I nyemissionsprospekten förra våren beräknades den löpande förlusten 1998-2000 till drygt 200 Mkr per år. Resultatet 1998 blev endast -39 Mkr, i stor utsträckning påverkat av reavinsten på 80 mkr på fastighetsförsäljningen i Lund, men även denna exkluderad var resultatet bättre än förväntat. Prognosen -115 mkr för 1999 står fast och tar hänsyn till en reavinst av pågående försäljning av SBL Vaccins fastighet i Solna.

Utdelning av Wilh. Sonesson AB
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Wilh. Sonesson. Förslaget innebär att för varje A-aktie respektive B-aktie i Active Biotech erhålls en A-aktie respektive en B-aktie i Wilh. Sonesson AB. Skatterättsnämnden har beslutat att Lex ASEA skall tillämpas på utdelningen. Avstämningsdag fastställdes till 10 juni med beräknad notering på O-listan 15 juni. Noteringsprospekt distribueras till aktieägarna i slutet av maj.

Styrelse och revisorer
Till nya ledamöter valdes Sven Andréasson och Anders Williamsson, VD Hemo Cue AB, Ängelholm. Bo Håkansson, Les Hudson, Lars Jonung, Hans Lindell, Svend Holst-Nielsen , Mats Pettersson och Hugo Thelin omvaldes. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Bo Håkansson och Hugo Thelin till styrelsens ordförande respektive vice ordförande.
Mats BC Ohlsson och Irene Canerholm valdes till revisor respektive revisorssuppleant för en period på 4 år.


Active Biotech AB ( publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

pdfBack