Print

Notering av aktierna i Wilh. Sonesson AB (publ) på O-listan vid Stockholms Fondbörs

1999-05-31

Wilh. Sonessons noteringsprospekt under distribution

Prospektet rörande noteringen av aktierna i Wilh. Sonesson AB på O-listan vid Stockholms Fondbörs, distribueras idag till aktieägarna i Active Biotech. Vid ordinarie bolagsstämma den 10 maj beslutades att dela ut samtliga aktier i Wilh. Sonesson AB. Utdelningen sker i proportion till innehavet aktier i Active Biotech.

Första noteringsdag på Stockholms Fondbörs 15 juni

Sista dag för handel med aktier i Active Biotech inklusive rätt till aktier i Wilh. Sonesson är den 7 juni. Från och med den 8 juni noteras alltså Active Biotech aktien exklusive rätt till aktier i Wilh. Sonesson. Första noteringsdag för aktierna i Wilh. Sonesson är den 15 juni. Active Biotechs och Wilh. Sonessons rådgivare i denna process är Enskilda Securities.

Kvartalsrapport

Förutom en beskrivning av Wilh. Sonesson koncernen, innehåller prospektet också delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 1999, vilken bifogas.

Malmö den 31 maj 1999

Wilh. Sonesson AB (Publ)

Fredrik Herslow
Verkställande direktör

Delårsrapporten finns att ladda ned från medföljande länk.
pdfKvartalsrapport Wilh.Sonesson ABBack