Print

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari - juni 1999

1999-08-26

SMITHKLINE BEECHAM TOPPRIORITERAR ETEC

Samarbetspartnern SmithKline Beecham, världens största vaccinföretag, ger ETEC-vaccinet högsta prioritet och tillskjuter resurser i en ny projektorganisation för slutförandet av Fas III prövningarna i Guatemala/Mexiko. Beräknad lansering på första marknad är år 2001. SmithKline Beecham skall lämna in registreringsansökan både för Europa och USA.


Nuläget för de kliniska prövningarna är:

· I Kenya har 700 patienter ingått i studien
Patientrekryteringen är avslutad. Laboratorieanalyser, validering och analys av resultatet pågår.
· Guatemala/Mexiko. I dagsläget har 750 patienter inkluderats. Studien fortsätter med vaccinet producerat enligt metod för kommersiell produkt.
· Förutom ovanstående studier för registrering, startade i april kliniska prövningar i Israel och hittills har 500 av 1600 patienter rekryterats. Studiens syfte är att undersöka ETEC-vaccinets skyddseffekt under längre tidsperiod. Studien avses inte ingå i en första registreringsansökan.

Mer information om studierna kommer att lämnas när effektdata från prövningarna är rapporterade, när SB lämnar in registreringsansökan och vid godkännandet av ETEC-vaccinet.


ÖKAD PRODUKTIONSKAPACITET FÖR ETEC

En investering i SBLs produktionsanläggningar för att säkerställa tillräcklig volym inför lanseringen av ETEC-vaccinet påbörjas i oktober. Beräknade kostnader uppgår till cirka 30 mkr. I nuvarande produktionsanläggning tillverkas också koleravaccinet, som i Sverige också marknadsförs mot turistdiarré under varumärket Dukoral.

Dukoral har ökat sin försäljning med 125% jämfört med föregående år.


KOLERAVACCINET - INTERNATIONELLT GENOMBROTT
EFTER WHO-REKOMMENDATION

Dotterbolaget SBL Vaccin har erhållit sin första stora internationella order på sitt orala vaccin mot kolera. Världshälsoorganisationen, WHO, har rekommenderat SBLs vaccin som enda koleravaccin med dokumenterad hög skyddseffekt. Beställare är hälsovårdsmyndigheten på Madagaskar. Värdet på ordern uppgår till 16 mkr. Ytterligare order på samma storlek förväntas senare i höst enligt myndighetens bedömning.

Fr.o.m. i maj återtog Active Biotech de internationella försäljningsrättigheter utanför EU, USA och Australien för att i egen regi sälja koleravaccinet på dessa marknader. Vaccinet är redan registrerat i 6 sydamerikanska länder och registreringsansökan kommer att inlämnas i ytterligare ett tiotal länder. Förhandlingar pågår f.n. också med distributörer i Schweiz, Latinamerika, Mexiko, Afrika, Turkiet och Kanada.


SAIK-MS I FAS I

Efter Läkemedelsverkets godkännande i juni har de första kliniska prövningarna med SAIK mot multipel skleros (MS) framgångsrikt genomförts på människa. SAIK är Active Biotechs samlingsnamn för olika substanser för reglering av människans immunförsvar.


Under hösten kommer ett utökat antal patienter att inkluderas i studien och resultatet av Fas I väntas föreligga under Q2 år 2000, vilket innebär att produkten kan gå in i Fas II redan i Q4 år 2000. Beräknad lansering är år 2005/2006. Tidpunkten bestäms av myndigheternas vägda bedömning av sjukdomens svårighetsgrad och nödvändig tid för uppföljning av insatt terapi under Fas III-prövningarna.

En ny marknadsstudie visar att nuvarande produkter på marknaden omsätter över 5 miljarder SEK årligen med stark tillväxt. Den totala marknadspotentialen för MS uppskattas till ca 20 miljarder SEK per år och antalet patienter ökar med cirka 50 000 varje år. Dagens läkemedel, beta-interferoner, ges med injektioner medan SAIK-MS är i tablettform. Endast en del av MS-sjuka får idag behandling med existerande terapi. Behovet av nya, effektivare läkemedel är stort.


FOKUSERING OCH SAMORDNING GER BESPARINGAR PÅ CA 75 MKR PER ÅR

Den av VD på bolagsstämman aviserade integrationen av Active Biotech, från tre bolag till en operativ enhet, har inletts. Härigenom kommer samordningsvinster att göras i den takt åtgärderna genomförs under hösten.

Koncernens prekliniska forskning samlas i ökad grad till Lund. Genom koncentration och omprioritering inom forskning och utveckling frigörs resurser till ytterligare satsningar inom nyckelprojekt.

Högsta prioritet för SBL Vaccin, Solna, blir uppbyggnad av ökad produktionskapacitet för ETEC- och koleravaccinerna samt en förstärkning av marknad, registrering och medicinfunktion.

En total översyn av alla aktiviteter inom forskning och utveckling pågår med en fokusering på koncernens spetskompetensområde - människans immunförsvar. En koncentration kommer att ske på vacciner och läkemedel som reglerar immunsystemet, s.k. immunregulatorer.

Genom fokuseringen frigörs resurser för ytterligare, offensiva satsningar på koncernens tre prioriterade produkter: koleravaccinet, ETEC- vaccinet och SAIK-MS.

Active Biotech blir en operativ enhet med en kostnadseffektiv organisation. Ovanstående åtgärder möjliggör en kostnadsreduktion med ca 75 mkr, härav 20 mkr externa kostnader. Engångskostnader beräknas rymmas inom det prognosticerade resultatet för 1999.


STARK FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens disponibla likviditet uppgick till 721 mkr, eller 64 kr/aktie. Soliditeten i koncernen uppgick till 75% och i moderbolaget 65%. Periodens nettoinvesteringar uppgick till 84 mkr.


RESULTAT OCH PROGNOS 99

Resultatet före skatt för januari-juni uppgick till -74,9 mkr. Prognosen för helåret 99 kvarstår på -115 mkr inklusive beräknade engångskostnader i samband med besparingsåtgärderna. Liksom i tidigare prognos ingår en beräknad reavinst för pågående försäljning av SBL Vaccins Fastighet i Solna. Inga jämförelsetal för motsvarande period förra året visas p.g.a. verksamhetsförändring.


KOMMANDE RAPPORTER

Q3-rapport 1999-11-25
Bokslutskommuniké 1999 2000-02-24


Lund den 26 augusti 1999

ACTIVE BIOTECH AB (publ)


Sven Andréasson
Verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.
pdfActive Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari - juni 1999Back