Print

PRESSRELEASE

1999-12-21


Active Biotech har avyttrat sin fastighet i Solna för 190 mkr, plus tilläggsköpeskilling, till det norska entreprenadföretaget Selmer. För Active Biotech ingår fastighetsförsäljningen i koncernens strategi att frigöra kapital för att härigenom koncentrera sig på sin kärnverksamhet - forskning och utveckling samt försäljning av vacciner/läkemedel.

Affären ger för verksamhetsåret 1999 en realisationsvinst på 110 mkr och ett likviditetstillskott på 140 mkr. Beroende på antal beviljade byggrätter i en ny detaljplan, kan tilläggsköpeskillingar om sammanlagt max. 44 mkr komma att utgå.

Ett långfristigt hyresavtal har tecknats med en initial årlig hyra på 12,7 mkr. Särskild hänsyn har härvid tagits för att säkerställa SBL Vaccins framtida behov för utökning av produktionen av Dukoral/ SBL Cholera Vaccine och ny produktionskapacitet för det kommande ETEC-vaccinet.

Forskningen koncentreras till Sverige
All preklinisk forskning samlas i Lund, där en prioritering och fokusering av alla projekt genomförts. Forskningsprojekten i Actinova överförs successivt under en tremånadersperiod. De prioriterade projekten Strep-A , vaccin mot halsfluss, och P -1025, behandling mot karies, planeras gå in i fas I under nästa år och löper vidare med samma samarbetspartners.

Överföringen av projekten i Cambridge innebär en årlig kostnadsbesparing på 35 mkr. Engångskostnader i samband härmed ingår i den reviderade prognosen. Genom samordning och fokusering till en enhet utnyttjas forskningsresurserna maximalt inom existerande ramar.

Resultatet för 1999 blir 50 mkr bättre än tidigare prognos
Med hänsyn till en större realisationsvinst på fastighetsförsäljningen än beräknat, besparingsåtgärder med effekt redan i år och ett bättre finansnetto revideras prognosen för 1999 till -65 mkr. Det är en förbättring med 50 mkr mot tidigare prognos.

I nyemissionsprospekten våren 1998 till aktieägarna och svenska, internationella institutioner prognosticerades för treårsperioden 1998 till 2000 ett resultat på - 200 mkr per år. Verkligt utfall 1998 blev -35 mkr och ny, reviderad prognos enligt ovan för 1999 är -65 mkr.


Lund den 21 december 1999

Active Biotech AB

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

pdfBack