Print

Bokslutskommuniké januari - december 1999

2000-02-18

ACTIVE BIOTECH SATSAR PÅ NYA LÄKEMEDEL MOT CANCER

Active Biotech förvärvar TTS

Active Biotech och Pharmacia & Upjohn, P&U, har tecknat ett Letter of Intent avseende forskningsområdet ”TTS”; Tumor Targeted Superantigens. TTS är en cancerterapi där det egna immunförsvaret riktas selektivt mot tumören.

Active Biotech förvärvar av P&U samtliga TTS´s patent och rättigheter rörande pågående framtagning av nya läkemedelskandidater inom cancer, i första hand lung- och njurcancer. Projektet har hittills drivits som kontraktsforskning inom Active Biotech i Lund.

Enligt överenskommelsen fullgör P&U betalningarna enligt det ursprungliga forsknings-avtalet, vilket innebär att projektet är kassaneutralt för år 2000. Active Biotechs betalning för förvärvet av TTS-projektet består av att Active Biotech återlämnar det s.k. ß1 Integrin- projektet, som ingick i överenskommelsen från 1998, och av att Active Biotech betalar en royalty på framtida TTS-produkter. P&U har en option på försäljningsrättigheterna i bl.a. USA, Japan som innebär, om optionen utnyttjas, marknadsmässiga ersättningar i form av milestones och royalty till Active Biotech.

Kliniska prövningar mot lungcancer

Pågående kliniska fas I/fas II-studier mot lungcancer har under hösten 1999 visat lovande effekter. Samma substans har goda förutsättningar att kunna användas också på andra cancer-sjukdomar, t.ex. njurcancer. Produkten har utvecklats av Active Biotechs forskare med omfattande kompetens rörande nya, effektiva cancerprodukter baserade på TTS-terapin.

Nya kliniska prövningar i kombination med interleukin-2 planeras starta under första halvåret 2001 och lansering med indikationen lung- och njurcancer beräknas kunna ske inom 4-5 år.

TTS ger fler projekt i klinisk fas och möjlighet till terapeutiska vacciner

”Genom att vi nu förvärvar hela projektet och patentportföljen för TTS kan vi på ett bättre sätt vidareutveckla tekniken för framtida, egna produkter. Vi ser en unik möjlighet att snabbt utveckla nya cancerprodukter, men även att tillämpa kompetensen inom TTS för vår kärnkompetens; immunmodulering.

Ett annat attraktivt och expanderande produktområde är terapeutiska vacciner”, säger Karl Olof Borg, Vice VD för Active Biotech.

”Förvärvet av TTS-produkterna tillför vår redan balanserade projektportfölj fler egna projekt i klinisk fas”, säger Sven Andréasson, VD för Active Biotech.

FÖRSÄLJNING AV POLIOVACCIN TILL NY PARTNER

Förhandlingar pågår med en ny internationell partner om ett långtidsavtal för leverans från Active Biotech av injicerbart poliovaccin (IPV) i bulk för användning i kombinationsvacciner. Ett avtal förutsätter registrering i Europa. Leveranser beräknas starta i slutet av året. Avsättningen för den nyinvesterade polioanläggningen i Solna säkras genom att kapaciteten kommer att utnyttjas till fullo.

SAIK I FAS I-PRÖVNING MED MS-PATIENTER

Under hösten 1999 har SAIK-MS, en substans mot multipel skleros, prövats på friska frivilliga och med mycket lovande resultat.

Läkemedelsverket har nu godkänt en utvidgad Fas I-prövning med fler friska frivilliga och med MS-patienter. SAIK-MS beräknas därefter i bästa fall gå in i Fas II, studier av klinisk effekt, redan under Q4 år 2000, tidigare än planerat.

Existerande läkemedel mot MS säljer idag för 5 miljarder SEK årligen med en stark tillväxt, överstigande 50 %. Antalet patienter ökar årligen med över 50.000 patienter och endast en del kan få behandling med nuvarande terapi.

ETEC-VACCINET – FÖRSTA EFFEKTDATA I SLUTET AV KVARTALET

Första effektdata från Fas III-prövningarna i Guatemala/Mexico beräknas föreligga i slutet av kvartalet som planerat. Arbetet med att säkerställa alla data till en så kallad Clean File pågår.

Vår samarbetspartner SmithKline Beecham genomför sedan november 1999 en sista del i Fas III. Totalt kommer över 1.500 patienter att ha deltagit i studierna.

RESEVACCINET DUKORAL +70% I FÖRSÄLJNING UNDER 1999 ,
+100 % JANUARI

Resevaccinet Dukoral fortsätter sin kraftiga försäljningsökning, +70 % mot föregående år. Produkten säljs än så länge endast i Sverige och Norge. Registreringsansökan har inlämnats i Schweiz, Mexico och förbereds för ett flertal länder.

I januari i år ökade försäljningen i Sverige med +100 % och i Norge med +280 %.

NY INTERNATIONELL ORDER PÅ SBL CHOLERA VACCINE

Koleraepidemin på Madagaskar håller på att breda ut sig över hela ön, och myndigheterna vidtager olika åtgärder för att skydda befolkningen med vaccinering.

En ny delbeställning på 250.000 doser har erhållits. SBL Cholera Vaccine är rekommenderat av WHO som enda koleravaccin i världen med dokumenterad skyddseffekt.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Omsättningen uppgick till 267 mkr (259 mkr). I omsättningen ingår kontraktsforskning med 75 mkr (50 mkr). Årets resultat, efter finansnetto, blev –58 mkr (-40 mkr). En jämförelse mellan helårsboksluten 1999 och 1998 blir missvisande då förvärvet av forsknings-anläggningen i Lund konsoliderades i koncernen i april 1998.

Active Biotechs finansiella ställning är mycket stark med disponibla likvida medel på 680 mkr. Likvid i april i år från försäljningen av fastigheten i Solna ger ytterligare 122 mkr.

Soliditeten i koncernen var 74 % och egna kapitalet uppgick till 1.064 mkr, eller 95 kr per aktie.

I nyemissionsprospektet, våren 1998 till aktieägare och institutioner, prognosticerades för treårsperioden 1998-2000 ett beräknat underskott på –200 mkr per år. 1998 och 1999 års verkliga utfall blev –40 mkr respektive –58 mkr.BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 12 april, kl. 17.00, på Star Hotell i Lund.Lund den 18 februari 2000

Styrelsen
Active Biotech AB (publ)

Bokslutskommunikén i sin helhet inklusive tabeller finns att ladda ned från medföljande länk.

pdfBokslutskommuniké januari - december 1999Back