Print

Active Biotech Kvartalsrapport januari - mars 2000

2000-05-25

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Försäljningen av vacciner uppgick under perioden till 54.5 mkr (37.0) vilket är en ökning med 48 % jämfört med samma period 1999. I den totala omsättningen på 64.5 mkr (55.8) ingår även kontraktsforskning med 10.0 mkr (18.8).

Resultatet före skatt uppgick till 25.0 mkr (-27.0). Resultatförbättringen beror till stor del på ett starkt finansnetto på 76.5 mkr, 64 mkr bättre än föregående år. Prognosen för helåret kvarstår med ett beräknat underskott på -150 mkr.

FINANSIELL STÄLLNING

Disponibel likviditet vid periodens utgång uppgick till 662 mkr, eller 59 kr/aktie. I början av april förstärktes likviditeten ytterligare med 122 mkr från försäljningen av fastigheten i Solna. Eget kapital uppgick till 1.089 mkr, 97 kr/aktie och soliditeten i koncernen uppgick till 73 %.

STORT INTRESSE FÖR SAIK, NYA PATENT I USA

Kliniska prövningarna i fas I, som startades i februari 2000, fortskrider enligt plan. Studien genomförs med friska personer med successivt ökad dos. Under hösten utvidgas studien till MS-patienter med i första hand toleransstudier på olika doseringsnivåer.

Arbetet med att identifiera rätt samarbetspartner för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av SAIK-MS har inletts. Starkt intresse har visats från flera internationella läkemedelsbolag.

Marknaden för läkemedel mot MS växer fortfarande mycket kraftigt, särskilt i USA och Europa. Antalet diagnosticerade patienter ökar årligen med över 50.000. Endast ca 25 % av dagens MS-patienter kan få behandling med nuvarande terapi.

Patentportföljen för SAIK-projektet har förstärkts. Ytterligare två patentansökningar relaterade till SAIK har beviljats av U.S. Patent Office and Trade Mark Office, vilket ger Active Biotechs SAIK-substanser ett bredare patentskydd också för produkter mot andra inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar än MS, t.ex. ungdomsdiabetes, ledgångs-reumatism och astma.

Patent för SAIK avseende indikationen MS (multipel skleros) har som tidigare meddelats nyligen godkänts för USA och bolaget räknar med att motsvarande patent också kommer beviljas i övriga prioriterade länder.

Patenten har beviljats med en patenttid på 20 år d.v.s. fram till år 2019.

ETEC-VACCINET

Analyser från den första fas III - ETEC-studien, vars preliminära resultat redovisades i mars, bekräftar ett skydd mot svårare turistdiarréer, där resenären inte kan genomföra planerade dagliga aktiviteter. Antalet fall i studien med detta sjukdomstillstånd var dock för få för att uppnå statistisk signifikans. Omfattande laboratorietester av första studiens referensprover för vaccinet har visat att inga hållbarhets- eller kvalitetsavvikelser förekommit.

Pågående ETEC-studier fortsätter med kontinuerlig inkludering av resenärer till riskområden. Studieprotokoll och kliniska mål kommer att modifieras för att dokumentera skydd mot svårare diarréer. En ny u-landsstudie i Bangladesh övervägs för att förstärka den kliniska dokumentationen.

Tillsammans med internationella opinionsledare, expertis inom diarrésjukdomar och kliniska prövningsansvariga pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa relevanta begrepp och definitioner för turistdiarréer. Syftet är att i analyserna av fältstudierna kunna påvisa ETEC-vaccinets effekt på ett sätt som svarar mot krav från registreringsmyndigheterna.

Under sommaren kommer ett modifierat kliniskt program och en ny tidsplan att fastslås.


FÖRSÄLJNINGSREKORD FÖR RESEVACCINET DUKORAL

I februari slogs nytt försäljningsrekord för Dukoral, +123 %. Under kvartalet ökade omsättningen med +105 % i Sverige och uppgick till 8.4 mkr, eller cirka 80.000 doser.

Marknadspenetrationen idag är cirka 15 % av antalet resenärer till högriskområden för turistdiarré. Konsumentreaktionerna på Dukoral är mycket positiva.

STARK INTERNATIONELL EFTERFRÅGAN PÅ SBL CHOLERA VACCINE

WHOs rekommendation av SBL Cholera Vaccine som enda koleravaccin med dokumenterad hög skyddseffekt, har bidragit till en stark ökning av efterfrågan. Leveranser under januari - mars 2000 har redan överskridit förra årets försäljning. Utbyggnaden av produktionskapacitet pågår och produktionen körs idag på maximal nivå.

Förra året återtogs samtliga internationella försäljningsrättigheter för koleravaccinet utanför EU och USA och lanseringar av produkten på flera internationella marknader förbereds. SBL Cholera Vaccine är registrerat i 9 länder och registreringsansökan är inlämnad i ett 10-tal länder.

ÅTERKÖP AV rCTB-TEKNOLOGI

Active Biotech har under april från Maxim Pharmaceuticals för 2,5 MUSD återköpt licensrätten till rCTB-teknologin, inklusive den vidareutveckling (MaxVax) som gjorts under licenstiden. rCTB ingår som en väsentlig komponent i de drickbara kolera- och ETEC-vaccinerna.

Active Biotech kan nu själv kommersialisera teknologin också inom andra områden än diarré-sjukdomar.

Parterna har också träffat en förlikning i den skiljeprocess som omnämns i årsredovisningen. Förlikningen har ingen resultatpåverkan.

LICENSAVTAL FÖR VACCIN MOT HALSFLUSS

Active Biotech har tecknat ett licensavtal med The Cooperative Research Center (CRC) för Vaccine Technology och Vaccine Solutions Pty Ltd, Australien, kring utvecklandet av nya vacciner mot streptokockinfektioner, som t.ex. halsfluss, orsakade av Grupp A Streptokocker (GAS).

Med Intellivax i Montreal, Canada, har tecknats ett Letter-of-intent som ger Active Biotech tillgång till en s.k. "intranasal delivery" teknologi. Vaccinet tillförs genom nässpray istället för att injiceras. Avsikten är att sluta ett licensavtal som ger exklusivitet till användning i GAS-vacciner.

OPTIONSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA

Under maj månad har samtliga anställda fått erbjudande om att köpa teckningsoptioner i företaget. Intresset var mycket stort med överteckning på 25 %. Optionerna berättigar till teckning av en B-aktie för 282 kr under perioden 25 november 2002 - 25 februari 2003.

MGA HOLDING

I samband med MGA Holdings förvärv av 6,1 % av aktiekapitalet, har Pharmacia Corporation ställt ut en köpoption till MGA Holding på ytterligare 5,3 %. Vidare har Pharmacia gentemot MGA Holding förbundit sig att ställa 300 000 B-aktier till förfogande i ett optionsprogram för Active Biotechs ledande befattningshavare.

Mats Arnhög, MGA Holding, var adjungerad vid dagens styrelsemöte.

INVESTOR RELATIONS

Lennart Molvin, ansvarig för Information / Investor Relations lämnar bolaget den 31 maj för att starta egen verksamhet inom idé- och konceptutveckling för nya tillväxtbolag.

VD kommer tills vidare att upprätthålla positionen som ansvarig för Information / Investor Relations.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.pdfKvartalsrapport januari - mars 2000Back