Print

Active Biotech har valt läkemedelskandidat för SLE-projektet

2002-06-24

SLE-projektet ingår i företagets s.k. "Q-kompetensplattform". Ytterligare projekt baserade på denna kompetens är SAIK-MS, som befinner sig i klinisk utveckling Fas II för behandling av multipel skleros, prostatacancer-projektet TASQ, som planeras att gå in i Fas I våren 2003 samt det pre-kliniska discovery-projektet IMO-A.
Läkemedelskandidaten ABR-215757 är avsedd för behandling av SLE (Systemisk Lupus Erythematosus), vilken är en autoimmun sjukdom med idag mycket bristfälliga behandlingsalternativ. Sjukdomen drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder och framskrider i skov med mellanliggande relativt symptomfria intervall. Den autoimmuna attacken påverkar många olika organsystem och hos många patienter leder därför sjukdomen med tiden till allvarliga, sekundära symptom såsom njursvikt. Den nuvarande behandlingen av SLE består av NSAID (nonsteroidala anti-inflammatoriska läkemedel), kortikosteroider, antimalaria eller cytotoxiska läkemedel tex. cyklofosfamid.
Inga nya läkemedel har registrerats mot denna indikation på över fyrtio år.
Active Biotechs läkemedelskandidat ABR-215757 har visat god effekt i pre-kliniska autoimmuna sjukdomsmodeller, däribland SLE och uppvisar en fördelaktig toxikologisk profil. Enligt plan beräknar företaget att kunna inleda kliniska prövningar för denna produkt år 2003.
Företaget bedömer patentskyddet i projektet som mycket starkt, då ABR-215757 ingår i den omfattande patentportfölj som täcker kompetensplattformen Q.
Bakgrund
SLE - Systemisk Lupus Erythematosus - är en bindvävssjukdom som orsakar inflammation och skador i bindväven var som helst i kroppen. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Sjukdomen uppkommer i omkring 1 fall per 20 000 individer, och är vanligast bland unga kvinnor.
Lund den 24 juni 2002
Active Biotech AB (Publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack