Print

Slutlig sammanräkning bekräftar överteckning i Active Biotechs nyemission

2003-05-23

De 745 651 B-aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 3,32 procent av det totala antalet erbjudna aktier, kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas dem som tecknat sig för sådana aktier.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie B i Active Biotech med 22 492 584 och aktiekapitalet med 224 925 840 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till
337 388 760 kronor och antalet aktier till 33 738 876, varav 1 145 024 aktier av serie A och 32 593 852 aktier av serie B.
Active Biotechs nyemission kommer att avslutas enligt följande tidsplan:
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd
av teckningsrätter Omkring 26 maj
Betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd
av teckningsrätter Omkring 28 maj
Första dag för handel i nya B-aktier Omkring 4 juni
Lund den 23 maj 2003
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För ytterligare information kring Active Biotech :
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack