Print

Interimsutvärdering av Active Biotechs TTS CD2 mot njurcancer visar lovande resultat i klinisk Fas IIa

2003-06-02

Preliminär analys av tumörrespons i den pågående öppna Fas IIa-studien av patienter med avancerad njurcancer i en progressiv fas, som behandlas med TTS CD2 visar goda resultat. Majoriteten av de njurcancerpatienter som ingår i studien har tidigare genomgått immunologisk behandling med Interleukin-2 eller Interferon-alfa, men trots detta försämrats i sin sjukdom. Fyrtio (40) % av de utvärderade patienterna som nu behandlas med TTS CD2 uppvisar stabil sjukdom (Stable Disease / SD, dvs tumören har slutat att växa) 4 månader efter startad behandling. En patient har uppvisat en så kallad Partial Respons (PR, >30 % tumörreduktion enligt RECIST-kriterierna). Patientens tumörbörda har efter behandling reducerats till mindre än 10 % av sin ursprungliga storlek. Även andra patienter har uppvisat tumörreduktion men dock ej uppnått PR. Behandlingen har få och lindriga biverkningar. Rekryteringen till denna Fas II-studie är avslutad och hela studien beräknas vara avrapporterad innan årets slut.
"Behandlingen har tolererats väl och visar lovande effekt även med de patienter som förvärrats i sin cancersjukdom efter standardbehandling", säger professor Robert Hawkins på Christie Hospital i Manchester, ansvarig för Fas II-studien.
Bakgrund: Idag drabbas nära 80 000 personer årligen av njurcancer och år 2003 kommer sjukdomen uppskattningsvis orsaka 34 000 dödsfall i Europa och USA . Njurcancer behandlas företrädesvis med kirurgi och immunterapi som Interferon-alfa eller Interleukin-2. Dessa immunterapier har visat effekt men hjälper dock endast ett fåtal patienter. Njurcancer svarar dessutom dåligt på kemoterapi. Här finns ett stort behov av nya behandlingar.
Lund den 2 juni 2003
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För ytterligare information kring Active Biotech :
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper, avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack