Print

Bolagsstämma i Active Biotech AB

2004-04-22

Stämman godkände styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att fram till nästa bolagsstämma fatta beslut om att med eller utan företrädesrätt emittera maximalt högst 6.000.000 nya aktier. Detta kan ske vid ett eller flera tillfällen och skall då ske till gällande börskurs.
De av Sveriges Aktiesparares Riksförbund till dagordningen uppförda beslutspunkterna angående nomineringskommitté, ersättningskommitté samt revisionskommitté beslutades av stämman enligt följande:
Nomineringsprocessen för styrelsen i bolaget sker genom att de tre största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall utarbeta ett förslag till styrelsen att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de tre representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.
För ersättningskommittén gäller att ersättningsfrågor skall hanteras av styrelsen i sin helhet. För revisionskommittén gäller likaså, att frågor rörande revisionen skall hanteras av styrelsen i sin helhet.
Vid stämman omvaldes såsom styrelseledamöter Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, professor Klas Kärre, Peter Sjöstrand och Peter Ström. Mats Arnhög kommer även fortsättningsvis att verka som styrelsens ordförande.
Verkställande direktören Sven Andréassons anförande vid stämman kan (liksom årsredovisningen) i sin helhet läsas på www.activebiotech.com.
Lund den 22 april 2004
Active Biotech AB (Publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack