Print

Extra bolagsstämma - Active Biotech AB

2004-11-09

Stämman godkände styrelsens beslut att uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt 149.950.560 kronor genom emission av 3.748.764 konvertibla skuldebrev.
De konvertibla skuldebreven skall medföra rätt till utbyte mot aktier i bolaget, envar aktie på nominellt 10 kronor. Bolagets aktiekapital kan genom utbyte (konvertering) ökas med 37.487.640 kronor. Lånet löper med två (2) procents årlig ränta från och med den 1 januari 2005 och förfaller till betalning den 30 juni 2009, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
Rätt att teckna de konvertibla skuldebreven skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid varje niotal aktier skall berättiga till teckning av ett konvertibelt skuldebrev. För det fall inte samtliga konvertibla skuldebrev tecknas med stöd av företrädesrätt, skall styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens belopp.
Konverteringskursen skall vara 40 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 15 november. Teckning och betalning skall ske under tiden 19 november 2004 -
9 december 2004.
MGA Holding AB, med aktier motsvarande sammanlagt 28.9 procent av aktiekapitalet och rösterna, garanterar att hela emissionen tecknas.
Lund den 9 november, 2004
Active Biotech (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack