Print

Kallelse till bolagsstämma

2005-03-24

Kallelsen, som införs idag i Sydsvenskan, Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.

Lund den 24 mars 2005

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

STYRELSEN
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar laquinimod, en unik substans med immunmodulerande egenskaper, avsedd för oral behandling av multipel skleros, samt ett nytt koncept för immunterapi av cancer, ANYARA (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Active Biotech AB (publ)
Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 21 april 2005 kl. 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 16, Lund.
ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall
dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget per måndagen den 11 april 2005;
dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast kl. 16.00 fredagen den 15 april 2005.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att. Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046 / 19 20 00, per fax
046 / 19 20 50 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com
Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier och ev biträden (högst två). För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Omregistreringen måste vara gjord senast måndagen den 11 april 2005.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av nomineringskommitté
16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Stämman avslutas
BESLUTSPUNKTER
UTDELNING (punkt 10)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att någon utdelning för verksamhetsåret 2004 inte lämnas.
BESLUTSFÖRSLAG (punkt 2, 12, 13 och 14)
Ordförande vid stämman
Nomineringskommittén bestående av representanter för de vid 2004 års utgång tre största ägarna MGA Holding AB (Johnny Sommarlund), Nordstjernan AB (Viveca Ax:son Johnson), Catella Fonder (Ulf Strömsten) samt styrelsens ordförande (Mats Arnhög), föreslår Advokat Jan Örtenholm att vara ordförande vid stämman.
Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sex ledamöter utan styrelsesuppleanter.
Antal revisorer och revisorssuppleanter
Nomineringskommittén föreslår att antalet revisorer och revisorssuppleanter skall vara oförändrat en utan suppleant.
Styrelse- och revisorsarvoden
Nomineringskommittén föreslår ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 750 000 kronor att utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga, av bolaget ej anställda, ledamöter. Nomineringskommittén föreslår att arvodet till bolagets revisor utgår enligt löpande räkning.
Val av styrelse
Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, Peter Sjöstrand, Klas Kärre och Peter Ström för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén föreslår att Mats Arnhög utses att vara styrelsens ordförande.
Val av revisor
Nomineringskommittén föreslår omval av revisionsbyrån KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Stefan Holmström som huvudansvarig för perioden fram till den ordinarie bolagsstämman 2009.
Aktieägare representerande ca 48 procent av kapitalet och rösterna i bolaget har meddelat bolaget att de vid bolagsstämman avser stödja nomineringskommitténs samtliga förslag.
NOMINERINGSKOMMITTÉ (punkt 15)
Aktieägare representerande ca 48 procent av kapital och röster i bolaget föreslår att bolaget skall ha en nomineringskommitté. Förslaget innebär följande: bolagets nomineringskommitté skall ha som uppgift att lämna förslag till (i) stämmoordförande, (ii) ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga styrelseledamöter samt (iv) förslag till val och arvodering av bolagets revisor och revisorssuppleant.
Aktieägare representerande ca 48 procent av kapital och röster i bolaget föreslår vidare att nomineringskommittén skall bestå av representanter för de, vid utgången av december månad, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också nomineringskommitténs sammansättning ändras i enlighet därmed.
STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 60 000000 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 6 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen.
Utspädningseffekter
Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 15,1 procent av aktiekapitalet. Vid fullt utnyttjande även av utestående personaloptioner samt full konvertering av utestående konvertibellån motsvarar utspädningseffekten i stället cirka 13,4 procent av aktiekapitalet. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande av bemyndigandet dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fullt utnyttjande.

Motiven för förslaget
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap.
Majoritetskrav
För beslut enligt förslaget fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
HANDLINGAR MM
Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut enligt punkt 16 kommer att sändas med posten till de aktieägare som så begärt och kommer dessutom att finnas tillgängliga hos bolaget fr o m torsdagen den 7 april 2005 och på bolagets hemsida www.activebiotech.com
Lund i mars 2005
STYRELSEN

pdfBack