Print

Bolagsstämma i Active Biotech AB

2005-04-22

Vid stämman omvaldes såsom styrelseledamöter Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, professor Klas Kärre, Peter Sjöstrand och Peter Ström. Stämman beslöt även att utse Mats Arnhög till styrelsens ordförande.
Revisionsbyrån KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Stefan Holmström omvaldes som huvudansvarig revisor fram till den ordinarie bolagsstämman 2009.
Stämman beslöt vidare att nomineringskommittén skall ha som uppgift att föreslå stämmoordförande, ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt förslag till val och arvodering av bolagets revisorer. Nomineringskommittén skall bestå av representanter för de vid december månads utgång tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.
Stämman godkände styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa bolagsstämma fatta beslut om att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, emittera sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier.
Verkställande direktören Sven Andréassons anförande vid stämman kan (liksom årsredovisningen) i sin helhet läsas på www.activebiotech.com.
Lund den 22 april 2005
Active Biotech AB (Publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar laquinimod, en unik substans med immunmodulerande egenskaper, avsedd för oral behandling av multipel skleros, samt ett nytt koncept för immunterapi av cancer, ANYARA (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack