Print

Positiva kliniska resultat för Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ

2006-09-20

Active Biotech (ACTI.ST). En interimsanalys av den pågående TASQ fas I-studien, visar en behandlingseffekt för samtliga utvärderade prostatacancerpatienter. Fas II/III studier planeras att inledas år 2007.
Fas I-studien omfattar totalt 24 patienter med s.k. hormonrefraktär prostatacancer. Detta är en framskriden form av prostatacancer där tumörcellerna inte längre svarar på hormonbehandling. Alla patienter uppvisade vid studiens början stigande serumnivåer av "Prostate Specific Antigen" (PSA), vilket är en surrogatmarkör för tumörtillväxt.
Interimsutvärderingen som nu utförts har skett efter att tio patienter passerat fyra månaders behandlingstid. Behandling med 0.5 mg TASQ dagligen ledde till en reducerad ökningstakt av PSA-markören hos samtliga tio patienter och en halvering av ökningstakten noterades i nio av tio patienter. Fyra av tio patienter visade en sänkt nivå av serum PSA efter fyra månaders behandling med TASQ.
Resultaten visar även att behandling med TASQ tolereras väl av patienterna med milda och övergående bieffekter.
"Interimsresultaten uppvisar definitivt en intressant effekt av TASQ då drogen tydligt stoppar upp PSA-ökningen", säger ledaren för studien professor Jan-Erik Damber på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Som tidigare rapporterats uppnåddes den maximalt tolererbara dosen (MTD) av TASQ vid dosnivån 0.5 mg/dag. Patienterna har sedan fortsatt behandlingen i en uppföljningsstudie som främst avser att dokumentera långtidstolerans och säkerhet, men där även PSA har följts som en markör på behandlingssvar.
Studien genomförs på de urologiska klinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhusen i Lund och Malmö
TASQ-projektet har som syfte att utveckla ett läkemedel som kan ges oralt för kronisk behandling av prostatacancer. Fas II/III-studier planeras starta 2007.
Lund den 20 september 2006
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel. 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack