Print

Active Biotech genomför garanterad företrädesemission om cirka 240 MSEK

2006-12-18

Emissionen ger nuvarande aktieägare rätt att med företrädesrätt teckna en ny aktie för varje tolvtal befintliga aktier till en teckningskurs om 60 kronor per aktie.
MGA Holding AB med 28,6 procent av kapitalet, och Nordstjernan AB med 10,5 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sig för sina respektive företrädesrättsandelar i emissionen. Härutöver garanterar MGA Holding AB och Nordstjernan AB gemensamt att teckna sig för de ytterligare aktier som övriga nuvarande aktieägare eventuellt väljer att ej teckna sig för, mot sedvanlig garantiprovision. Därutöver har MGA Holding AB och Nordstjernan AB åtagit sig att, om så erfordras, genom konvertering av konvertibler och därpå följande aktieteckning med företrädesrätt, säkerställa att bolaget tillförs totalt cirka 240 MSEK i emissionen.
Motivet till emissionen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bolagets omfattande kliniska portfölj. En rad viktiga resultat har avrapporterats under 2006 och nya studier inletts vilket medför att projekten under 2007 kommer att gå in i större och mer kapitalkrävande kliniska utvecklingsfaser. Även de prekliniska aktiviteterna kommer att öka inom de närmaste åren. Detta kräver att bolagets finansiella ställning stärks.
Emissionen i korthet
 • Högst 4,0 miljoner aktier emitteras
 • Teckningskurs: 60 kronor per aktie
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen: 24 januari, 2007
 • Teckningsperiod: 26 januari - 9 februari, 2007
Tidplan

2 januari, 2007
Sista dag för att inge påkallande av konvertering av utestående konvertibler för att aktier tillkomna genom konvertering skall medföra rätt att erhålla teckningsrätter. (Konvertering i enlighet med inkomna påkallanden verkställs senast den 14 januari 2007.) Om konvertering inte påkallas inom angiven tid sker i stället vederbörlig omräkning av gällande konverteringskurs. På motsvarande sätt är den 2 januari 2007 sista dag för att påkalla utnyttjande av teckningsoptioner för att därigenom tillkommande aktier skall berättiga till deltagande i emissionen.
19 januari, 2007
Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
22 januari, 2007
Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
24 januari, 2007
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
25 januari, 2007
Prospekt offentliggörs
26 januari, 2007
Teckningstiden inleds
9 februari, 2007
Teckningstiden avslutas
Framgångsrikt år
Verksamheten har under 2006 varit mycket framgångsrik. De under början av 2006 kommunicerade verksamhetsmålen för 2006/2007 har avrapporterats enligt plan under året. Målen för projektens kliniska utveckling för 2007 ligger oförändrat kvar enligt tidigare kommunicerad tidplan och har utökats med projektet I-3D.
I september 2006 avslutade samarbetspartnern Teva Pharmaceutical Industries Ltd framgångsrikt en kompletterande fas II-studie för val av optimal dos inför registreringsgrundande fas III-studier. Studien uppnådde sitt mål och visade att laquinimod signifikant minskade den inflammatoriska sjukdomsaktiviteten, samt uppvisade en avsevärd minskning av antalet skov jämfört med placebogruppen. Säkerhets- och biverkningsdata bekräftade den fördelaktiga säkerhetsprofil som uppvisats i tidigare fas II-studier. En delmålsersättning har erhållits från Teva och start av kliniska fas III-studier i USA och Europa planeras till 2007.
En fas II/III-studie har initierats för ANYARA. Studien är en randomiserad studie av ANYARA i kombination med interferon-alfa, i jämförelse med enbart interferon-alfa, i patienter med avancerad njurcancer. Studien kommer att genomföras vid 45 kliniker i Europa. Det primära målet för denna studie är överlevnad och kommer att omfatta cirka 500 patienter. Förväntad överlevnad för dessa patienter är 10-15 månader, och längden på studien kommer att vara avhängig patienternas sjukdomsförlopp. En interimsanalys baserat på cirka 200 patienter planeras till halvårsskiftet 2008.
I september 2006 presenterades en interimsanalys av en fas I-studie för projektet TASQ som visade på en behandlingseffekt för prostatacancerpatienter med s.k. hormonrefraktär prostatacancer. Detta är en framskriden form av prostatacancer där tumörcellerna inte längre svarar på hormonbehandling. Resultaten visade även att behandlingen tolererades väl av patienterna med milda och övergående bieffekter. Fas II/III klinisk prövning planeras starta under 2007.
En fas I-studie för 57-57 inkluderande såväl SLE- som RA-patienter pågår enligt plan sedan december 2005. Studien dokumenterar primärt läkemedelskandidatens säkerhet och farmakokinetik. Vidare studeras ett antal biologiska markörer för att ge en uppfattning om 57-57s eventuella påverkan på sjukdomsförloppet. Fas II/III-studier planeras för 2007.
I mars 2006 lämnades en patentansökan in avseende de så kallade quinolinsubstansernas verkningsmekanism. Läkemedelskandidaterna inom projekten laquinimod, TASQ och 57-57 tillhör samtliga denna substansgrupp. Detta patent kan komma ligga till grund för framtagandet av helt nya läkemedel mot autoimmuna sjukdomar. Forskningen pågår med delfinansiering från VINNOVA.
RhuDex® avslutade framgångsrikt två fas I-studier i mars 2006 där man studerat produktens säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik i friska frivilliga. Syftet med studien är att undersöka säkerheten och farmakokinetiken samt interaktionen mellan RhuDex® och andra läkemedel. En fas IIa dubbelblind doseskaleringsstudie i RA-patienter (patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit) planeras inledas 2007.
I maj 2006 tecknades ett samarbetsavtal med Chelsea Therapeutics International Ltd kring utveckling och kommersialisering av I-3D, en grupp oralt tillgängliga substanser som hämmar enzymet dihydroorotat dehydrogenas (DHODH), för behandling av RA. Målet är att välja läkemedelskandidat under första kvartalet 2007 och inleda kliniska prövningar innan halvårsskiftet.
Mål för 2007

 • Laquinimod - Start av fas III-program för indikationen MS i Europa/USA
 • ANYARA - Fas II/III-studier i njurcancerpatienter pågående
 • TASQ - Fas II/III-program i prostatacancerpatienter påbörjas
 • 57-57 - Fas II/III-studier i lupuspatienter påbörjas
 • RhuDex - Fas IIa-studier i RA-patienter påbörjas
 • I-3D - Val av läkemedelskandidat och start fas I klinisk prövning
 • Emissionen genomförs av bolaget med Avanza Fondkommission AB som emissionsinstitut.
  Lund den 18 december 2006
  Active Biotech AB (publ)
  Sven Andréasson
  Verkställande direktör
  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Sven Andréasson
  Tfn: 046 19 20 49
  Hans Kolam, CFO
  Tfn: 046 19 20 44
  Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av lung- njur- och bukspottskörtelcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
  Active Biotech AB
  Box 724, 220 07 Lund
  Tfn 046-19 20 00
  Fax 046-19 20 50

  pdf  Back