Print

Active Biotechs garanterade företrädesemission om 240 MSEK; Korrigering

2007-01-04

Som angetts i pressmeddelande den 18 december 2006 har styrelsen för Active Biotech beslutat att genomföra en garanterad företrädesemission om 240 MSEK till teckningskursen 60 kronor per aktie.
Av förbiseende angav detta pressmeddelande ett icke korrekt antal aktier för vilket aktieägare har rätt att teckna sig för (det meddelades felaktigt att aktieägarna kunde teckna sig för en ny aktie för varje tolvtal befintliga aktier). Aktieägare har rätt att med företrädesrätt teckna en ny aktie för varje tiotal befintliga aktier; denna korrigering meddelas härmed.
Emissionsvolymen, 4,0 miljoner aktier, och samtliga andra villkor för emissionen är oförändrade. Även tidplanen är oförändrad.
Emissionen är alltjämt i sin helhet garanterad av MGA Holding AB och Nordstjernan AB, som, på sätt som redan beskrivits, kommer att teckna sig för sina respektive företrädesrättsandelar i emissionen, teckna sig för de ytterligare aktier som övriga nuvarande aktieägare eventuellt väljer att ej teckna sig för samt, i erforderlig utsträckning, genom konvertering av konvertibler och därpå följande aktieteckning med företrädesrätt tillse att den fulla emissionsvolymen tillförs bolaget.
Emissionen i korthet
  • Högst 4,0 miljoner aktier emitteras
  • Teckningskurs: 60 kronor per aktie
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen: 24 januari, 2007
  • Teckningsperiod: 26 januari - 9 februari, 2007
Tidplan

19 januari, 2007
Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
22 januari, 2007
Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
24 januari, 2007
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
25 januari, 2007
Prospekt offentliggörs
26 januari, 2007
Teckningstiden inleds
9 februari, 2007
Teckningstiden avslutas
Lund den 4 januari, 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson
Tfn: 046 19 20 49
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av lung- njur- och bukspottskörtelcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack