Print

Active Biotech påkallar förtida återbetalning av konvertibellån

2007-02-15

Genomsnittet av den för bolagets aktier noterade slutkursen på Stockholmsbörsen har under en period om 30 handelsdagar efter den 1 januari 2007 uppgått till minst 130 procent av konverteringskursen som efter justering med hänsyn till den just avslutade nyemissionen är 37,42 kronor. Därmed har de formella villkoren för förtida återbetalning uppfyllts.
Om konvertibelinnehavare ej önskar konvertera till aktier kommer bolaget den 27 mars 2007 att återbetala det nominella beloppet, det vill säga 40 kronor per konvertibelt förlagsbevis.
Vid eventuell full konvertering av utestående konvertibler kommer antalet aktier i bolaget att öka med högst 3.352.905. Med beaktande även av de aktier som tillkommer genom den fulltecknade och just avslutade nyemissionen (4,0 miljoner aktier) kommer Active Biotech AB att ha totalt 47.352.905 aktier utestående. Detta innebär att de genom konvertering tillkommande aktierna motsvarar en utspädning om 7,1 procent.
Bolagets huvudägare, MGA Holding AB, som innehar cirka 63 procent av utestående konvertibla förlagsbevis har meddelat bolaget sin avsikt att konvertera sin fordran till aktier.
Tidsplan:
§ Sista dag för påkallande av konvertering för den som inte önskar erhålla återbetalning:
19 mars 2007 kl. 15.00
§ Avstämningsdag för rätt att erhålla återbetalning: 20 mars 2007
§ Återbetalningsdag: 27 mars 2007
Anmälningssedel för påkallande av konvertering finns tillgänglig på www.activebiotech.com under Investor info/Official documents. Anmälningssedeln ska fyllas i och skickas till Bankaktiebolaget Avanza.
Lund den 15 februari 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack