Print

Positiva kliniska data för TASQ - Active Biotechs projekt för behandling av prostatacancer

2007-03-09

Genom att stegvis höja dosen påvisades att TASQ på ett säkert sätt kan ges upp till en dos om 1 mg/dag, vilket motsvarar en dubblering av den tidigare rapporterade maximalt tolererbara dosnivån (MTD) 0,5 mg/dag. Detta innebär att en för patienten stegvis dos-eskalering möjliggör att 1,0 mg/dag kan ges i fortsatta kliniska prövningar.
"Dessa nya resultat bekräftar och förstärker de resultat som vi tidigare fick på en lägre dosnivå. Vi har nu en mycket komplett uppsättning data som utgör en solid grund för att gå vidare in i kliniska fas II-prövningar." säger Sven Andréasson, VD Active Biotech.
Den pågående 10-veckorsstudien omfattar patienter med så kallad hormon-refraktär prostatacancer. Detta är en framskriden form av prostatacancer där tumörcellerna inte längre svarar på hormonbehandling. Alla patienter uppvisade vid studiens början stigande serumnivåer av "Prostate Specific Antigen" (PSA), vilket är en surrogatmarkör för tumörtillväxt.
PSA-nivåer mättes och ökningstakten av PSA beräknades efter 28 dagars behandling. Fem av sex patienter uppvisade minst en halvering av ökningstakten jämfört med före behandling. Tre av dessa fem patienter uppvisade en minskning av absoluta PSA-nivåer.
Studien genomförs på de urologiska klinikerna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.
TASQ-projektet har som syfte att utveckla ett läkemedel som kan ges oralt för kronisk behandling av prostatacancer. Fas II-studier planeras starta under 2007. Läkemedelsverket har godkänt användningen av den nya högre MTD i det fortsatta kliniska programmet för TASQ.
Marknaden för läkemedel för behandling av prostatacancer uppskattas till drygt 3 miljarder USD per år. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Förekomsten är starkt åldersrelaterad och är mycket ovanlig före 50 års ålder. Under 2006 beräknades drygt 2,2 miljoner nya fall diagnostiseras enbart i USA.
Lund den 9 mars 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Tomas Leanderson, Chief Scientific Officer, telefon: 046-19 20 95
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack