Print

Årsstämma i Active Biotech AB

2007-04-20

Vid stämman omvaldes såsom styrelseledamöter Sven Andréasson, Mats Arnhög, professor Klas Kärre, Peter Sjöstrand och Peter Ström. Stämman utsåg Mats Arnhög till styrelsens ordförande.
Magnhild Sandberg-Wollheim invaldes som ny styrelseledamot. Hon är docent i neurologi och överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Magnhild Sandberg-Wollheim har fyrtio års erfarenhet av omhändertagande av patienter med multipel skleros och hennes forskning har i stor utsträckning handlat om kliniska, immunologiska och genetiska frågeställningar vid denna sjukdom.
Stämman beslöt vidare att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av oktober månad tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall även fortsättningsvis ha som uppgift att föreslå ordförande vid årsstämma, ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt förslag till val och arvodering av bolagets revisorer när så skall ske.
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.
Även förslaget till ändring av villkoren för bolagets optionsrätter 2004/2009, 2004/2010 och 2004/2011 godkändes, vilket innebär att definitionen av "Banken" i fortsättningen lyder "Den bank eller det kontoförande institut som Bolaget från tid till annan utser".
Verkställande direktören Sven Andréassons anförande vid stämman kan (liksom årsredovisningen) läsas i sin helhet på www.activebiotech.com.
Lund den 20 april 2007
Active Biotech AB (Publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack