Print

Offentliggörande av prospekt avseende nyemission i Active Biotech AB (publ)

2008-05-15

Prospekt med vidhängande emissionshandlingar distribueras till aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 maj 2008 är registrerade i den av VPC AB förda aktieboken.
Lund den 15 maj 2008
Active Biotech AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson
Tfn: 046 19 20 49
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
Om Active Biotech
Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00 Fax 046-19 20 50
Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande avseende Active Biotechs värdepapper. Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, interimsaktier (BTA), teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i någon delstat i Amerikas Förenta Stater eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, interimsaktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Active Biotech överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

pdfBack