Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2016

2016-08-11

Laquinimod

  • De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan
  • Studieresultat från såväl den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) som fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H1 2017
  • Positiva resultat rörande laquinimod presenterades på den vetenskapliga konferensen 68th AAN Annual Meeting (American Academy of Neurology) som hölls i Vancouver, Canada, den 15-21 april 2016

Tasquinimod

  • Kompletta studieresultat från fas 3-studien 10TASQ10 har publicerats i Journal of Clinical Oncology
  • Utlicensieringsaktiviteter pågår

ANYARA, Paquinimod (57-57) samt SILC (ISI)

  • Utlicensieringsaktiviteter pågår

Ekonomisk översikt

MSEK Q2 Q1-Q2 Helår
2016 2015 2016 2015 2015
Nettoomsättning 3,9 3,2 7,9 6,1 16,3
Rörelseresultat -14,5 -70,1 -30,6 -127,5 -177,9
Resultat efter skatt -15,5 -71,4 -32,3 -129,3 -193,5
Resultat per aktie (SEK) -0,17 -0,79 -0,36 -1,44 -2,15
Likvida medel (vid periodens slut) 57,4 186,6 103,6
  • Omfokusering av bolaget genomförd, operativa kostnader reducerade med 71 % (95,2 MSEK) jämfört med 2015
  • Antalet anställda kommer att ha reducerats från 56 (juni 2015) till 17 vid utgången av 3:e kvartalet 2016
  • Verksamheten löper planenligt i avvaktan på fas 3 resultat för laquinimod under första halvåret 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 05

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.


pdfActive Biotech AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2016Back