Print

Bokslutskommuniké för 1997

1998-02-26

Active Biotech koncernen Bokslutskommuniké för 1997

SBL Vaccin förvärvat från svenska staten.

Renodling till bioteknik.

Principöverenskommelse med Pharmacia & Upjohn om förvärv av Lund Research Center.

Föreslagen utdelning 4 kr/aktie.

KONCERNEN
Per halvårsskiftet förvärvades samtliga aktier i SBL Vaccin AB från svenska staten. SBL Vaccin har under de tre senaste åren satsat ca 300 mkr på utveckling av vacciner för den internationella marknaden.

Vid ACTIVEs extra bolagsstämma i oktober beslutades att renodla verksamheten till bioteknik med firmaändring till Active Biotech AB (publ).

I december träffades en principöverenskommelse mellan Active Biotech och Pharmacia & Upjohn om förvärv av Lund Research Center under första kvartalet 1998. Active Biotech förvärvar projekt inom autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, forskningsverksamheten med 165 anställda och en forskningsanläggning om 25 000 m2.

Slutförhandlingar pågår och ett avtal förväntas undertecknas inom kort. Detaljerad information om förvärvet och finansieringen av verksamheten kommer att lämnas i samband med att slutligt avtal tecknas.

Genom förvärvet förstärks Active Biotechs vetenskapliga kompetens och forskningsportfölj väsentligt.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till 457 mkr (293). I omsättningen ingår SBL Vaccin med 138 mkr från 1997-06-30. Rörelseresultatet blev 37 mkr (26) och resultatet efter finansnetto 39 mkr (392).
Avvikelse mot prognos består av sämre finansnetto, 6 mkr, och en planerad helikopterförsäljning som senarelades till januari 1998, 5 mkr. I resultatet 1996 ingick vinsten vid avyttringen av Peltor med 393 mkr.

Finansiell ställning
Koncernens disponibla likviditet uppgick vid årsskiftet till 479 mkr (566). Av likviditeten utgjorde kortfristiga placeringar 169 mkr. Soliditeten uppgick till 33% (44). Nettoinvesteringarna uppgick till 567 mkr. Antalet anställda i koncernen var 328 (273).

ACTINOVA
Under året har forskningsbolaget Actinova Ltd i Cambridge, med dotterbolaget Actinova AB i Lund, inlämnat 5 nya patentansökningar, vilket ökar antalet patent till 20. För att kunna exploatera patent och know-how kring protein L-teknologin har under 1998 dotterbolaget Actigen Ltd bildats. Avtal har ingåtts med tre nordamerikanska företag - MBI Fermentas, Repligen och Invitrogen - för samarbete om distribution och produktsortiment.

Actinovas första läkemedelskandidat är ett vaccin mot infektioner från grupp A streptokocker, som t ex ger halsfluss. Arbetet bedrivs efter ett nytt koncept med lovande laboratorieresultat.
Vaccinationsprogrammet har under året utökats till att också omfatta grupp B streptokocker, som orsakar bl.a. lunginflammation.

Forskningsgruppen i Lund har nyligen upptäckt en ny mekanism som kan förklara några av de mest fruktade komplikationerna vid svåra infektionssjukdomar (blodtrycksfall och koagulationsrubbningar). Exploatering av denna upptäckt är en prioriterad aktivitet under 1998.
Forskningsresultatet publiceras i Nature Medicine i mars.

SBL VACCIN
Förvärvet av SBL Vaccin innebar en investering av moderbolaget på 453 mkr. Köpeskillingen uppgick till 100 mkr tillträdesdagen och ytterligare tre likvider på högst 15 mkr vardera, relaterade till SBL Vaccins omsättning åren 1997, 1998 och 1999. Till detta har avtalats om tilläggsköpeskillingar om totalt 105 mkr, knutna till läkemedelsregistrering av SBLs ETEC- och koleravacciner. Vid tillträdet tillfördes 200 mkr, som skall användas i SBLs fortsatta och intensifierade satsning på utveckling av vacciner.

SBL Vaccin AB (SBL) har två verksamheter:

- utveckling och tillverkning av egna vacciner för internationell lansering
- marknadsföring av vacciner i Norden och vaccindistribution i Sverige

Insatserna för att utveckla och tillverka egna vacciner för internationell lansering är mycket resurskrävande, inte minst uppbyggnaden av en rationell och GMP-mässig (Good Manufacturing Practice) produktions- och kontrollverksamhet. Kostnaderna för detta ökade kraftigt under året och uppgick till 23 mkr. Därtill kommer produktionsinvesteringar i byggnader och utrustning med 23 mkr. Direkta FoU-kostnader uppgick till 46 mkr, +24%, varav 34 mkr avseende utvecklingskostnader för ETEC- och koleravaccinerna aktiverats.

Produkterna för internationell lansering är:
- oralt koleravaccin
- oralt ETEC-vaccin mot turistdiarré
- poliovaccin (IPV)
- rCTB – viktig komponent i koleraoch ETEC-vaccinerna samt andra orala vacciner

I Sverige och Norge säljs koleravaccinet under varumärket Dukoral. Internationell registrering av produkten kräver omfattande uppgradering av preklinisk och klinisk dokumentation, ett arbete som slutförs under 1998.

Försäljningen av kolera- och ETEC-vaccinet utanför Norden och Baltikum har licensierats till SmithKline Beecham. En större fas III-studie för ETEC har påbörjats under hösten och under 1998 genomförs ytterligare två. ETEC-vaccinet bedöms ha mycket stor marknadspotential.

SBL har sedan länge en väl fungerande produktionsprocess för IPV. En investering på ca 30 mkr för
utbyggnad av denna anläggning påbörjades under året. Poliovaccinet är licensierat till North American Vaccine. Leveranser beräknas komma igång efter FDA-registrering under andra halvåret 1999.

SBL har en mycket stark marknadsställning på den svenska vaccinmarknaden. Konkurrensen har ökat under året men tack vare SBLs etablerade distributionsverksamhet och starka varumärke har en fortsatt ledande marknadsposition kunnat upprätthållas. Försäljningen uppgick till 255 mkr (262).
Denna del av verksamheten uppvisar fortsatt god lönsamhet.

SBL Vaccin ABs resultat före skatt utgjorde 1 mkr. Jämförbart resultat föregående år var 27 mkr.
Resultatminskningen är helt att hänföra till produktions- och kontrollkostnader avseende det internationella programmet.

ÖVRIG VERKSAMHET
Active Biotech avser, som en följd av renodlingen till bioteknik, att avyttra Transport AB Movera och Sonesson Inredningar AB. Avyttringen skall ske under verksamhetsåret 1998.

MOVERA
Transport AB Movera noterar åter ett starkt verksamhetsår. Bolaget redovisar ett resultat efter finansnetto på 23 mkr jämfört med 11 mkr 1996. Omsättningen för 1997 uppgick till 195 mkr (175).

Helikopterservice Euro Air AB
Antalet passagerare ökade med 12%. Totalt flög 76 073 passagerare med Helikopterservice.
Omsättningen för 1997 uppgick till 73 mkr (66) och resultatet efter finansnetto till 25 mkr (15).

Under året anskaffade bolaget tre nya Sikorskyhelikoptrar, en investering på 125 mkr. Avyttring av en helikopter under 1997 gav en vinst på 12 mkr.

Rederi AB Heron
Herons omsättning uppgick till 99 mkr (86 mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 1 mkr (2).

Hösten 1998 levereras en ny produkttanker om 8 300 dwt. Rederiet avvaktar regeringens förslag till sk öppet svenskt register. En utflaggning till norsk flagg, NIS, skulle innebära en kostnadsminskning på ca 1,5 mkr/år och fartyg.

Inter Air AB
Inter Air omsatte under 1997 22 mkr (22) och redovisade ett resultat efter finansnetto på 0 mkr (0).
Inter Airs kapital ökades under året med 10 mkr genom en riktad nyemission till moderbolaget. I januari 1998 levererades en Cessna Citation VII, en investering på 65 mkr.

SONESSON INREDNINGAR
Första halvåret präglades av en mycket svag orderingång. Vid halvårsbokslutet visade verksamheten förlust.

Andra halvåret var dock mycket starkt och vinstmarginalen för denna period översteg 10%.
Omsättningen 1997 uppgick till 124 mkr (123) och resultatet efter finansnetto till 3 mkr (1).

MODERBOLAGET
Resultatet efter finansnetto uppgick till 38 mkr (408). I resultatet för 1996 ingick vinst vid avyttring av Peltor med 416 mkr. Soliditeten uppgick till 60% (91) och disponibel likviditet inklusive kortfristiga placeringar var 341 mkr (478).

UTDELNING
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om utdelning på 4 kr/aktie.

BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 16 april kl 17.00 i Malmö Börshus.

Malmö den 26 februari 1998

Styrelsen
Active Biotech AB (publ)

pdfBack