Print

Active Biotechs bolagsstämma godkände förvärvet av Lund Research Center

1998-04-17

Vid den mycket välbesökta bolagsstämman i Active Biotech betonade VD Bo Håkansson i sitt anförande bl a att det senaste verksamhetsåret varit det mest händelserika i företagets historia. Efter stämmans beslut om emissioner m m kommer koncernen att vara mycket väl rustad inför sin satsning på bioteknik och medicin med nästan 1,4 miljarder kronor i eget kapital.

Till styrelsen knyts nu också branschkompetens från bioteknik och läkemedel.

Förvärvet av Lund Research Center görs i första hand för att få tillgång till en intressant projektportfölj med stor potential. Förvärvet innebär också att Active Biotechs kompetens om människans immunförsvar och dess uppbyggnad fördjupas ytterligare och att vi får en "state of the art" forskningsanläggning i en ur medicinsk och bioteknisk synvinkel mycket expansiv region.

Active Biotechs forskningschef Karl-Olof Borg presenterade Lund Research Center och betonade att hittills kända behandlingsmetoder inom autoimmuna sjukdomar är begränsade samtidigt som det medicinska behovet är mycket stort. VD påpekade att Active Biotech i och med förvärvet av Lund Research Center får en väl avvägd forskningsportfölj i koncernen med projekt såväl i sen klinisk fas som i tidig preklinisk fas. I och med förvärvet kommer också uppdragsforskning att ske för Pharmacia & Upjohn under en treårsperiod.

I koncernen finns nu, förutom Lund Research Center, även SBL Vaccin (Solna) samt Actinova (Cambridge, England).

Stämman fattade enhälligt beslut om:

- Ny bolagsordning innehållande flyttning av bolagets säte till Lund samt rätt att begära omvandling av A-aktier till B-aktier.

- Förvärv av Lund Research Center genom apportemission till Pharmacia & Upjohn av 2
miljoner B-aktier.

- Nyemission på ca 255 Mkr med företrädesrätt till aktieägarna 1:4, kurs 135 kr.
Teckningstid 27 april - 15 maj. Emissionsprospekt kommer att sändas ut till aktieägarna under vecka 17.

- Nyemission på ca 250 Mkr riktad till institutionella investerare på de svenska och internationella kapitalmarknaderna om högst 1,6 miljoner B-aktier. Emissionskursen kommer på marknadsmässiga villkor att sättas i relation till vid emissionstillfället rådande marknadskurs för Active Biotechs B-aktie.

- Emissionsprogram till de anställda inom koncernen med rätt att teckna aktier till en kurs av 332 kronor under tiden 25 november 2001 - 25 februari 2003. Vid rådande börskurs blir priset per optionsrätt 36 kronor.

- Försäljning av Rederi AB Heron för 10 Mkr till ledande befattningshavare i bolaget.

- Utdelning om 4 kr/aktie med avstämningsdag den 20 april.

Till styrelsen omvaldes Lena Apler, Bo Håkansson, Lars Jonung, Hans Lindell och Staffan Svenby samt nyvaldes Svend Holst-Nielsen, Koncernchef Unilever AB, Leslie Hudson, Senior Vice President, Group Research, Pharmacia & Upjohn, Mats Pettersson, Senior Vice President, Business Development, Pharmacia & Upjohn och Hugo Thelin, styrelseordförande i Karolinska Innovations m m.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Hugo Thelin till styrelsens ordförande. Hugo Thelin har arbetat under många år inom bioteknik- och läkemedelsindustrin, bl a som teknisk chef på Astra och teknisk direktör på Kabi Vitrum, sedermera Pharmacia.

Malmö 1998-04-17
Active i Malmö AB (publ)

Bo Håkansson
VD
pdfBack