Print

Bokslutskommuniké januari - december 1998

1999-02-25

INTERNA PROJEKT

SAIK-substans mot MS - läkemedelskandidat vald

Infektionssjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar samt cancer är koncernens forskningsområden. Bara i USA beräknas över 20 miljoner människor lida av autoimmuna sjukdomar med få tillfredsställande behandlingsmetoder. SAIK är Active Biotechs samlingsnamn för olika substanser för reglering av människans immunförsvar.

I december, snabbare än plan, valdes SAIK-MS, en läkemedelskandidat som skall dokumenteras under innevarande år för att under år 2000 påbörja första kliniska prövningar på människa, fas 1. Över 20.000 nya fall, ofta unga människor, diagnostiseras för multipel
skleros (MS) varje år. Endast ca 25 % av patienterna kan idag med framgång behandlas med existerande läkemedel.


SAIK - mot andra sjukdomar

Parallellt pågår experimentella studier av behandling mot psoriasis, en vanlig förekommande sjukdom som drabbar cirka 10 miljoner människor i I-länderna. Även forskningen om SAIK-substanser mot astma, ungdomsdiabetes och reumatoid artrit följer plan. Målet är att utveckla nya substanser med förbättrad effekt, färre biverkningar, bättre sjukvårdsekonomi och medicinering i tablettform istället för injicering.

PROJEKT I SAMARBETE MED PARTNERS

SmithKline Beecham - ETEC-vaccin

SBL Vaccin genomför under 1998/99 tillsammans med samarbetspartnern SmithKline Beecham, SB, omfattande kliniska prövningar i fas 3 av det orala ETEC-vaccinet mot s.k. turistdiarré. Fältstudierna omfattar tyska och schweiziska resenärer till Kenya och amerikanska studenter på språkutbildning i Guatemala och Mexico. En väl genomförd studie krävs av FDA för godkännande. Information om studierna kommer att lämnas när effektdata föreligger, när SB lämnar in dokumentationen för registrering och när registreringen godkännes.

Internationell lansering av SB för ETEC-vaccinet beräknas ske enligt plan år 2001. Olika diarrésjukdomar drabbar ofta resenärer till Asien, Afrika, Latinamerika och Medelhavs-länderna. Vanligaste orsaken är ETEC-bakterier och idag finns inget vaccin på marknaden. Marknadspotentialen bedöms till cirka 300-650 MUSD.

SBL Vaccin har ett processpatent giltigt till 2013. Ansökan om produktpatent har under året inlämnats. ETEC-vaccinet har utvecklats helt internt sedan 1993 med erfarenheterna av det i Sverige och Norge registrerade koleravaccinet Dukoral. Bägge vaccinerna innehåller samma rCTB-komponent, som gör vaccinet drickbart och i sig skapar ett skydd. För att få patent-rättigheterna till rCTB och erhålla samtlig royalty-ersättning från Dukoral och kommande ETEC-vaccin , förvärvades bolaget Vitec för 25,6 mkr kontant med en tilläggsköpeskilling på 60 000 B-aktier vid godkänd ETEC-registering.

SmithKline Beecham - Koleravaccin

Varje år drabbas cirka tre miljoner människor i världen av kolera med cirka 150 000 dödsfall. SBL Vaccins drickbara koleravaccin Dukoral säljs i Sverige, och sedan något år i Norge, med en omsättning på 13 mkr, en ökning med 74 %. Dukoral är också registrerat som profylax mot ETEC. Vaccinet är det enda koleravaccin som genomgått fältstudier. Under 1999 planeras ansökan om registrering av vaccinet i USA och EU med lansering ett år senare av SB.


Pharmacia & Upjohn - TTS cancer immunoterapi

Kontraktsforskningen med P&U fortskrider enligt plan och syftar till att ge en metod att identifiera tumörceller för att därefter aktivera immunförsvaret så att cancercellerna förstörs (TTS är Tumor Targeting Superantigen). Forskningen har tidigare genererat två läkemedels-kandidater för kliniska prövningar och målet är att ta fram en ny produktkandidat för fas1-studier nästa år. Samarbetet innebär forskningsintäkter under 3 år med 175 mkr, varav första året 1998 på 50 mkr.

North American Vaccine - IPV polio vaccin

Under året har investerats 18 mkr i en total ombyggnad av poliovaccinfabriken i Solna. Samarbetspartnern North American Vaccine erhöll under 1998 registrering av sitt nya barnvaccin. SBL tillverkar ett inaktiverat poliovaccin, IPV, som skall ingå i ett helt nytt kombinationsvaccin på den amerikanska marknaden.

Vaccine Solutions Pty - Streptokockvaccin

Ytterligare ett samarbetsavtal, med australiensiska Vaccine Solutions Pty, har tecknats inom högprioriterade området streptokockinfektioner. Idag existerar inget vaccin på marknaden. Utvecklingen och selekteringen av läkemedelskandidater har under året intensifierats med planerade fas 1-studier under år 2000.

UMDS-kariesangrepp

Under året har Actinovas projektportfölj utvecklats väl och breddats bl.a. genom ett licens-avtal med UMDS, United Medical and Dental Schools i London, om att utveckla ett peptid-baserat läkemedel mot streptokockbakterier i munhålan som orsakar allvarliga kariesangrepp.

BioPhausia - samarbete om cancer

Forskningssamarbetet avser att testa enzymet hyaluronidas effekt på cancertumörer. Projektet kan ha stor potential och syftet är att tillsammans, också med amerikanska forskargrupper, testa hypotesen inom ett år, för att därmed avgöra projektets värde.

Övrig teknologiutveckling

Under året förvärvade Actinova en ny teknologi , CDT (Covalent Display Technology), för att utveckla ett s.k. bibliotek för peptider och andra substanser. Teknologin skall användas för egen vaccinutveckling men också säljas till andra företag. Den första licensen har tecknats med Invitrogen, California.


Active Biotechs ambition är att vara en länk mellan universitet och de stora läkemedels-bolagen. Sedan 1985 pågår ett brett samarbete med Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi i Lund. Totalt pågår projektsamarbeten med cirka 150 externa forskare på 27 svenska och utländska universitet.

Ny VD, ny Forskningschef

Som ny VD i Active Biotech har tillträtt per 1999-02-01 Sven Andréasson, närmast från Pharmacia & Upjohns franska dotterbolag. Som forskningschef i koncernen tillträdde i mars Karl Olof Borg, med bakgrund från Astra och Pharmacia & Upjohn.

RENODLING GENOM UTDELNING AV WILH. SONESSON AB

Styrelsen för Active Biotech föreslår att ordinarie bolagsstämman beslutar om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Wilh. Sonesson AB till Active Biotechs aktieägare. Wilh. Sonesson AB är sedan 1 januari 1999 moderbolag i en koncern bestående av de tre rörelsedrivande dotterbolagen Helikopterservice Euro Air AB, Inter Air AB och Sonesson Inredningar AB samt en aktiepost i börsnoterade Lifco AB (1,5 miljoner aktier motsvarande 16,6 % av kapitalet och 10,4 % av rösterna). Förslaget är dock villkorat av att utdelningen kan genomföras med stöd av lex ASEA och därmed medföra skattefrihet för aktieägarna. Avsikten är att utdelningen ska genomföras före halvårskiftet.

För varje aktie i Active Biotech av serie A respektive serie B föreslås att aktieägarna i Active Biotech skall erhålla en aktie av motsvarande serie i Wilh. Sonesson AB. Wilh. Sonesson kommer efter utdelningen att initialt ha samma ägarstruktur som Active Biotech. Antalet aktier kommer att uppgå till samma antal, 11 246 292.

Ytterligare information kommer att distribueras till Active Biotechs aktieägare cirka två veckor före bolagsstämman.

Wilh. Sonessons verksamhet

Wilh. Sonesson är ett utvecklingsbolag som skall investera i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förbättra företagens inneboende växtkraft. Strategin är att genom ett aktivt ägarskap driva ett fåtal, stora projekt.

Vid utdelningstillfället beräknas den utdelade koncernen ha ett eget kapital på cirka 205 mkr, cirka 18 kr per aktie. Prognosticerad omsättning för 1999 är 300 mkr med ett beräknat resultat efter finansnetto på cirka 30 mkr. Moderbolaget Wilh. Sonesson kommer att ha en soliditet på 100 %, d.v.s. helt skuldfritt och koncernen 50 %. Active Biotechs disponibla likviditet minskar med 71 mkr vid utdelningen.


Sonesson Inredningar tredubblade vinsten

Omsättningen uppgick till 141mkr (124 mkr), +14 % och resultatet efter finansnetto uppgick till 9 mkr (3 mkr). Försäljningen ökade på alla marknader, speciellt Danmark +16 %, Norge +44 % och Tyskland +55 %.

Förvärv av Alnäs möbler

För att stärka sin ställning inom skolsektorn förvärvade Sonesson Inredningar Alnäs möbelfabrik i Mårdaklev med tillträde 1999-01-01 med en omsättning förra året på 25 mkr och ett resultat på 4 mkr. Tillskottet av Alnäs breddar sortimentet och försäljningen av skolmöbler förväntas öka kraftigt i Sonessons svenska och utländska säljkanaler.

Helikopterservices vinstmarginal 18 %

83.500 passagerare trafikerade 1998 Helsingborg/Malmö-Copenhagen Airport, en volymökning på cirka 10 %. Omsättningen uppgick till 83 mkr (72 mkr) och resultatet efter finansnetto blev 15 mkr (25 mkr). Försäljning av en helikopter i samband med nyinköp påverkade resultatet positivt med 4 mkr (12 mkr).

Inter Air investerar

Bolaget förvärvade under året ett större flygplan för 64 mkr och sålde i december det äldsta med en vinst på 8 mkr. Omsättningen uppgick till 32 mkr (22 mkr) och resultatet efter finansnetto blev 5 mkr (0 mkr)

Ny VD till Wilh. Sonesson AB

Till ny VD har utsetts Fredrik Herslow, 37 år, f.n. Sverige-chef på det av Bure-gruppen ägda Nova Medical AB, med en omsättning på 350 mkr och 400 anställda.

FINANSIELL STÄLLNING

Disponibel likviditet uppgick till 644 mkr vid årsskiftet. Fastighetsförsäljningen gav ett likviditetstillskott per tillträdesdagen 1999-02-01 på 320 mkr. Försäljningen av Solna-fastigheten beräknas slutföras under 1999. De räntebärande skulderna i bioteknikdelen uppgick till 93 mkr och i övrig verksamhet till 148 mkr. Koncernens soliditet var 68 % och moderbolagets 85 %.Investeringar

Företagsförvärv har uppgått till 421 mkr varav förvärvet av Lund Research AB utgjorde 351 mkr.

Nästa rapporttillfälle

Q1-rapport kommer den 17 maj
Q2-rapport kommer den 26 augusti
Q3-rapport kommer den 25 november

BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma äger rum måndagen 10 maj, kl. 17.00, på Star Hotell i Lund. Efter stämman sker visning av vår forskningsanläggning på IDEON.

Lund den 25 februari 1999


Styrelsen
Active Biotech AB (Publ)

Bokslutskommunikén i sin helhet inklusive tabeller finns att ladda ned från medföljande länk.
pdfBokslutskommuniké januari - december 1998Back