Print

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari - juni 2000

2000-08-17

Omsättningsökning 18%, resultat -59 mkr (-75 mkr)

Försäljningen av vaccin uppgick till 102.7 mkr (85.5 mkr), en 20% ökning jämfört med motsvarande period föregående år. Fortsatt positiv utveckling för Dukoral i Sverige och Norge, total försäljningsökning på 42%. SBL Cholera Vaccine, som lanserades under 1999, visar en stark tillväxt och försäljningen uppgick till 9.7 mkr (0.7 mkr).

Intäkter för kontraktsforskning uppgick till 20 mkr, en minskning med 17.5 mkr jämfört med föregående år. Detta är en konsekvens av förvärvet av Pharmacias cancerprojekt TTS (Tumor Targeted Superantigens) vilka tidigare drevs som kontraktsforskning.

Periodens resultat uppgick till -59 mkr, en förbättring med 16 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen förklaras av den positiva försäljningsutvecklingen och en förbättring av finansnettot.

Fortsatta prioriteringar i forskningsprojekten och den pågående avvecklingen av det engelska dotterbolaget Actinova Ltd har positivt påverkat kostnadsutfallet.


Periodens resultat har belastats av jämförelsestörande engångskostnader uppgående till 6 mkr. Föregående års rörelseresultat för samma period inkluderade realisationsvinst vid fastighets-avyttring uppgående till 15 mkr.

Tidigare kommunicerad helårsprognos med ett resultat på -150 mkr, kvarstår.

Prioriterade projekt

Arbetet med SAIK-MS projektet, för behandling av multipel skleros, framskrider enligt plan (Fas I). Pågående diskussioner med potentiella samarbetspartners visar på ett mycket stort intresse för projektet.

Pre-klinisk och klinisk utveckling av TTS (Tumor Targeted Superantigens) projekten fort-skrider nu i egen regi enligt plan. Active Biotechs styrelse har idag godkänt de detaljerade villkoren för Active Biotechs övertagande av projekten från Pharmacia.

Pågående kliniska fas III-prövningar kring ETEC vaccinet fortsätter enligt plan. För närvarande utvärderas alternativa partnerstrategier och framtida kliniska försöksprogram.

Aventis Pasteur ny samarbetspartner

I enlighet med pressmeddelande den 8 augusti 2000 har Active Biotech tecknat samarbets-avtal med Aventis Pasteur inom området diarrésjukdomar. Aventis Pasteur kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och distribution av det drickbara vaccinet mot kolera; SBL Cholera Vaccine, för länder utanför USA och Europa. Registreringsansökan för kolera-indikationen kommer att lämnas in på en rad internationella marknader. På ett begränsat antal marknader kommer ansökan även att omfatta turistdiarré förorsakad av ETEC-bakterien.

Samarbetet med SmithKline Beecham Biologicals (SB) inom området upphör och samtliga rättigheter avseende koleravaccinet och projektet avseende ett specifikt ETEC vaccin har återgått till Active Biotech. Som en del av överenskommelsen återgår de barnvacciner, som nu säljs av Active Biotech genom SBL Vaccin, till SBs nordiska organisation från 1 januari 2001.

Active Biotech ges också möjlighet till en licens för Sverige till ett andra varumärke för SBs produkt HAVRIX, ett resevaccin som förebygger hepatit A-infektioner.

" Genom vårt samarbetsavtal med Aventis Pasteur får vi en mycket kompetent och stark partner inom området diarrésjukdomar. Samarbetet kommer att starta direkt efter sommaren och de första resultaten i form av försäljning på nya marknader förväntar vi oss under 2001.

Vår överenskommelse med SB ger oss möjlighet att internationellt driva vår utveckling inom kolera och ETEC med en modifierad partnerstrategi samtidigt som vi fortsätter ett samarbete på den svenska marknaden" säger Sven Andréasson.


Stor order på SBL Cholera Vaccine till Moçambique

Active Biotech har erhållit en order från MSF - Médecins Sans Frontiers (Läkare utan gränser) - värd 7.4 mkr på SBL Cholera Vaccine avsedd för Moçambique.

Försäljning av Actigen Ltd

Active Biotech har sålt dotterbolaget Actigen Ltd till det norska bolaget Affitech. Actigens ledande produkt är protein L, ett affinitetsprotein som binder antikroppar och antikropps-fragment med hög specificitet. I avtalet ingår för Affitechs del även rättigheter till andra affinitetsproteiner och reningsmetoder, tidigare ägda av Actinova Ltd.

Värdet av denna överenskommelse uppgår till drygt 9 mkr över en femårsperiod, där hälften är garantibetalningar och minimum royalties.

"Försäljningen av Actigen Ltd är ett steg helt i linje med Active Biotechs strategi att fokusera på utvecklandet av läkemedel och vacciner för behandling av sjukdomar inom människans immunförsvar" säger Sven Andréasson.

Teknologiplattformar etablerade

Active Biotech har etablerat structure-based drug design (SBDD) och kombinatorisk kemi teknologiplattformar, som används i de prekliniska projekten inom området immun-modulering. SBDD är ett allmänt använt verktyg för design av nya läkemedel, och används inom alla projekt där målmolekylens 3D-struktur är känd. Strukturinformationen används för att designa riktade kemiska bibliotek av ligander som kan binda till målproteinets aktiva site. Detta ökar chansen att finna substanser med önskade egenskaper och reducerar det antal som behöver syntetiseras.

SBDD-plattformen har hos Active Biotech etablerats genom att använda en kombination av kompetens inom företaget i områdena "molecular modelling" och Nuclear Magnetic Resonance (NMR) och genom externa samarbeten med forskare vid Lunds Universitet, Oxford University och andra europeiska universitet.

Kombinatorisk kemi är ett alternativ till klassisk medicinsk kemi. Det finns två olika tillväga-gångssätt för att konstruera kemiska bibliotek, slumpmässigt eller målinriktat. Active Biotech har fokuserat på en strategi baserad på sekventiella, riktade bibliotek för att få en mer väl-orienterad screening. Ett nära samarbete mellan kemi och SBDD plattformarna och implementering av ett nytt system för informationshantering bidrar till att förstärka denna strategi."Active Biotech har valt användning och integrering av nya verktyg och teknologier för att snabba upp och öka effektiviteten i läkemedelsutvecklingen. Den ständiga utmaningen att, genom nya kreativa angreppssätt, ligga i frontlinjen är essentiell för att lyckas i denna bransch", säger Tomas Leanderson , Forskningschef Active Biotech.

Hans Kolam ny CFO för Active Biotech

Hans Kolam tillträdde den 1 augusti posten som ekonomi- och finanschef, Chief Financial Officer (CFO). Hans Kolam är civilekonom och har sedan 1979 varit verksam inom Pharmacia med ansvar för olika delar av den internationella ekonomiorganisationen. Sedan 1992 har han varit Vice President Finance för Europa.

Optioner

Enligt vad som tidigare meddelats har Pharmacia riktat ett erbjudande till Active Biotechs ledande befattningshavare att förvärva aktieoptioner. Totalt omfattar erbjudandet 300 000 aktier och innefattar sedvanliga villkor.

Aktier i Lifco AB

Styrelsen för Active Biotech har accepterat Carl Bennet ABs offentliga erbjudande om förvärv av aktier i Lifco AB. Active Biotechs aktieinnehav uppgår till 1 812 103 st Lifco ser B, motsvarande 19,9% av kapitalet och 12,5% av röster. Aktieförsäljningen ger Active Biotech en realisationsvinst på 11mkr (ingår ej i halvårsbokslutet).

Lund den 17 augusti 2000

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

pdfActive Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari - juni 2000Back