Print

Active Biotech-koncernen: Delårsrapport januari - september 2000

2000-11-16

SAIK-MS

Active Biotech för diskussioner med potentiella samarbetspartners avseende den fortsatta utvecklingen och marknadsföringen av SAIK-MS.

Multipel skleros är en kronisk autoimmun sjukdom som invalidiserar en miljon människor världen över, ofta unga. Kroppens eget immunförsvar angriper myelinskidorna som omger nervtrådarna i hjärnan och stör eller bryter nervimpulserna. Sjukdomen har ett långsamt förlopp och förekommer ofta i skov med omväxlande perioder av förbättring och försämring.

Det finns idag ingen behandling som stoppar MS, men injektioner av betainterferon bromsar sjukdomen hos vissa patienter. Active Biotech har valt en ny behandlingsstrategi genom sina immunmodulerande substanser, vilka dessutom har fördelen att kunna ges i tablettform.

I experimentella modeller för MS har dessa substanser visat mycket god effekt. En definierad substans, SAIK-MS, har valts ut och är i klinisk utvärdering (fas I).

Den totala världsmarknaden för betainterferon-preparaten beräknas år 2000 uppgå till mer än
15 miljarder kronor.

TTS

Inom cancerprojektet TTS är inkluderingen av patienter till fas I prövningen av produkten TTS-CD2 avslutad och utvärdering sker under våren 2001. Målgruppen har varit patienter med långt gången icke små-cellig lungcancer.

Planering pågår för att under nästa år gå vidare in i klinisk fas med TTS-CD2 (fas II) och TTS-CD3 (fas I). De indikationer som övervägs för dessa produkter är primärt icke små-cellig lungcancer och njurcancer.

Icke små-cellig lungcancer (NSCLC) är en av de vanligast förekommande maligna (elakartade) sjukdomarna. NSCLC är en av de sjukdomar som har högst dödlighet i västvärlden, och idag drabbas ca en halv miljon personer varje år. Effektiva behandlings-metoder saknas. NSCLC behandlas idag primärt med cellgifter och kirurgi.

Njurcancer (RCC) drabbar ett färre antal personer än NSCLC, ca 65 000 årligen, men det medicinska behovet är stort då ingen tillfredsställande behandling existerar idag.

Diarrévacciner

Som tidigare meddelats, uppvisade ETEC-produkten inte tillfredsställande effekt i den första fas III-studien.

Analysarbetet avseende resultaten från den första studien har nu slutförts i samarbete med ledande externa experter. Slutsatsen är att produkten visar signifikant vaccinationseffekt för patientgrupper med uttalad, ETEC-inducerad, diarrésjukdom. Detta resultat kommer nu att presenteras för den amerikanska registreringsmyndigheten, FDA. Under förutsättning att FDA bekräftar bolagets slutsatser kan den pågående fas III-studien drivas vidare mot ett reviderat effektmål ("clinical endpoint") inom ramen för gällande projektplan.

Försäljningen av SBL Cholera Vaccine visar en stark tillväxt. Bolaget kunde i slutet av oktober meddela att en order värd 11,5 mkr levererats till den franska ön Mayotte utanför Afrikas östkust, efter ett beslut av franska hälsovårdsministeriet att vaccinera alla invånare på ön.

SBL Cholera Vaccine lanseras nu på bred front i enlighet med det samarbetsavtal som träffades med Aventis Pasteur under sommaren. Samarbetet har inletts mycket positivt och, genom Aventis starka kompetens på såväl registrerings- som marknadssidan räknar Active Biotech med att produkten snabbt ska vara etablerad på de marknader (utanför Europa och USA) som idag omfattas av samarbetet. Detta bör tillförsäkra en fortsatt god försäljnings-tillväxt. I vilken takt tillväxten sker är bl.a. beroende av de varierande krav som kan komma att ställas av de olika ländernas registreringsmyndigheter.

Pågående vidareutveckling av SBL Cholera Vaccine innefattar framtagande av en torr-formulering. Denna utveckling visar positiva resultat och fortsätter enligt plan. En torr-formulerad produkt förenklar transport och förvaring, vilket är särskilt viktigt i de länder där produkten är avsedd att användas.

Dukoral, Active Biotechs produkt mot turistdiarré, fortsätter att slå försäljningsrekord på den svenska och norska marknaden. Bolaget förbereder nu en registrering av produkten i utvalda länder i Europa. Diskussioner förs med Aventis Pasteur MSD om att utvidga samarbetet till att i Europa (exkl. Sverige och Norge) innefatta marknadsföringen av Dukoral. Under förutsättning av registreringsmyndigheternas godkännanden, förväntas en fortsatt stark försäljningsutveckling också för Dukoral.


Övriga projekt

Övriga projekt inom ramen för vår pre-kliniska forskningsverksamhet, huvudsakligen inom området immunmodulering, fortskrider i allt väsentligt enligt plan.

Avveckling av Actinova, England

Avvecklingen av Active Biotechs engelska forskningsverksamhet fortsätter enligt plan. Dotterbolaget Actigen såldes under andra kvartalet till det norska bolaget Affitech.

Under tredje kvartalet har arbetet med att externfinansiera den fortsatta utvecklingen av CDT (Covalent Display Technology) projektet framskridit. Planen är att bolagisera verksamheten före årsskiftet med Active Biotech som minoritetsägare.

Ytterligare projekt i Actinovas projektportfölj är under diskussion med tänkbara samarbets-partners.

Nya styrelseledamöter

Som tidigare meddelats, valdes tre nya styrelseledamöter vid den extra bolagsstämman den 19 oktober; Mats Arnhög, Maria Borelius och Peter Sjöstrand.

Active Biotech har nu följande styrelsesammansättning: Hugo Thelin (ordf.), Håkan Åström (v ordf.), Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, Svend Holst-Nielsen, Mats Pettersson, Peter Sjöstrand och Anders Williamsson. Styrelsens arbetstagarrepresentanter är Anders Hagberg och Hans Wännman.

Vid sitt första möte beslöt styrelsen att arbeta efter delvis nya riktlinjer. Syftet är att på ett mer effektivt sätt tillvarata den djupare kompetens, liksom det internationella nätverk, som de enskilda ledamöterna besitter inom sina respektive områden. Arbetsutskott av informell karaktär, med representanter från styrelsen och ledningen, kommer efter behov att etableras. Utskotten kommer djupare att penetrera vissa frågor som anses särskilt viktiga för företagets utveckling, innan de på sedvanligt sätt slutligt behandlas av styrelsen. Det nya arbetssättet kommer innebära ett starkt stöd i ledningens arbete, samtidigt som det borgar för en hög kvalitet i styrelsens beslutsfattande rörande verksamhetens nyckelfrågor.

Omsättningsökning 24%, resultat -98 mkr (-117 mkr)

Omsättningsökning, exkluderande intäkter för kontraktsforskning, uppgick till 24%.

Försäljningen av vaccin uppgick till 156.5 mkr (124.3 mkr), en ökning med 26% jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen på den nordiska marknaden ökade med totalt 69%, där Sverige som den enskilt största marknaden uppvisade en 52% ökning.
SBL Cholera Vaccine, som lanserades under 1999, visar en stark tillväxt och försäljningen uppgick till 17.1 mkr (4.4 mkr). Totalt har försäljningen av SBL Cholera Vaccine/Dukoral ökat med 125%.

Intäkter för kontraktsforskning uppgick till 30 mkr, en minskning med 26.3 mkr jämfört med föregående år, vilket förklaras av förvärvet av rättigheterna till cancerprojektet TTS (Tumor Targeted Superantigens), vilket tidigare drevs som uppdragsforskning.

Periodens resultat uppgick till -98 mkr, en förbättring med 19 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen förklaras av den positiva försäljningsutvecklingen och en förbättring av finansnettot, tredje kvartalets finansnetto inkluderar realisationsvinster avseende avyttring av Lifco-aktier, 11mkr.

Fortsatta prioriteringar i forskningsprojekten och avvecklingen av det engelska dotterbolaget Actinova har positivt påverkat kostnadsutfallet.

Erhållna kostnadsersättningar från SmithKline Beecham, uppgående till 17 mkr, har intäktsförts i tredje kvartalet då samarbetsavtalet har upphört. Intäkterna har balanserats mot tidigare aktiverade utvecklingskostnader och påverkar således inte resultatet. Föregående års rörelseresultat för samma period inkluderade en realisationsvinst vid fastighetsavyttring uppgående till 15 mkr.

Helårsprognosen, -150 mkr, kvarstår oförändrad (före extraordinära poster).

Styrelsen beslöt idag, att samtliga forskningsprojekt löpande skall kostnadsföras som hittills skett för delar av verksamheten. Som en konsekvens av detta beslut kommer aktiverade forskningskostnader (286 mkr per 30 september 2000) att redovisas som en extraordinär engångskostnad i kommande helårsbokslut. Förändringen påverkar inte bolagets likviditet.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.
pdfDelårsrapport januari - september 2000Back