Print

Active Biotech-koncernen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

2001-02-15

Kliniska studier inkluderar nu MS-patienter
En miljon människor världen över är invalidiserade av multipel skleros, som är en kronisk autoimmun sjukdom. Kroppens eget immunförsvar angriper myelinskidorna som omger nervtrådarna i hjärnan och stör eller bryter nervimpulserna. Sjukdomen har ett långsamt förlopp och förekommer ofta i skov med omväxlande perioder av förbättring och försämring.

Det finns idag ingen behandling som botar MS, men injektioner av betainterferon bromsar sjukdomen hos vissa patienter. Active Biotech har valt en ny behandlingsstrategi genom sina immunmodulerande substanser, vilka också har fördelen att kunna ges i tablettform.

För närvarande befinner sig Active Biotechs substans för behandling av multipel skleros, SAIK-MS, i fas I klinisk prövning. En fas I studie är vanligen en säkerhetsstudie på friska frivilliga personer. Läkemedelsverket har dock gett Active Biotech tillstånd att redan i fas I inkludera MS-patienter, då produkten redan anses uppfylla nödvändiga krav på säkerhet. Inkluderingen av MS-patienter har nu inletts. Denna prövning beräknas vara avslutad under året.

Samtidigt som utvecklingsarbetet förs framåt enligt plan, pågår diskussioner med potentiella samarbetspartners.

TTS fas I studien avslutad
Icke små-cellig lungcancer (NSCLC) är en av de vanligast förekommande maligna (elak-artade) sjukdomarna. NSCLC är en av de sjukdomar som har högst dödlighet i västvärlden, idag drabbas cirka en halv miljon personer varje år. Effektiva behandlingsmetoder saknas. NSCLC behandlas idag primärt med cellgifter och kirurgi.

Njurcancer (RCC) drabbar ett färre antal personer än NSCLC, cirka 80 000 årligen, men det medicinska behovet är stort då det inte finns någon tillfredsställande behandling.

Inom cancerprojektet TTS (Tumor Targeted Superantigens) har fas I studien gällande produkten mot icke små-cellig lungcancer och njurcancer avslutats. De preliminära resultaten ser lovande ut och sammanställning av slutrapport pågår. Diskussioner förs med framstående cancerkliniker i Sverige och internationellt med syfte att starta fas II prövningar.

Resultaten från de första kliniska prövningarna understryker bolagets bedömning att TTS är ett unikt koncept för cancerbehandling. Dessutom ger de erhållna resultaten ett bra utgångs-läge för utveckling av TTS-produkterna mot nya indikationer och tillämpningar.

Diarrévacciner
Diarrésjukdomar orsakar upp till fyra miljoner dödsfall om året. Infektioner orsakade av kolera eller enterotoxinbildande E.coli-bakterier (ETEC) utlöser en diarré som i svårare fall kan leda till uttorkning och död. För turister och affärsresenärer innebär de inte samma hot eftersom symptomen hos dessa kategorier i allmänhet går över av sig själv efter en kortare tid. Däremot är de mycket obehagliga och starkt rörelsebegränsande under de dagar sjukdomen pågår.

Diskussioner pågår med FDA beträffande modifikation av det kliniska effektmålet för den pågående ETEC vaccin fas III studien i Guatemala och Mexico, till att gälla skydd mot uttalad diarrésjukdom. Som företaget tidigare rapporterat, har produkten visat en signifikant vaccinationseffekt för patientgrupper med uttalad, ETEC-inducerad, diarrésjukdom.

Arbete pågår också med att registrera produkten SBL Cholera Vaccine och Dukoral internationellt i samarbete med Aventis Pasteur.

Övriga projekt
Den prekliniska studien av Active Biotechs GAS-vaccin mot halsfluss, utförd i samarbete med Vaccine Solutions Pty Ltd. i Australien, har avslutats. Vaccinet består av peptider från streptokockbakteriens ytstruktur, framtagna av Active Biotech i samarbete med externa forskargrupper. En av peptiderna i studien har även formulerats med s.k. proteosom-teknologi i samarbete med det kanadensiska vaccinbolaget Intellivax. Resultaten från denna studie visar ett vaccin med mycket hög skyddseffekt, 85-90%, även när det ges intranasalt mot infektion orsakad av streptokocker. Företaget bedömer patentskyddet vara starkt för samtliga antigener. Diskussioner förs om utvidgat samarbete med Intellivax och Vaccine Solutions. Planeringen för den kliniska utvecklingen har påbörjats och en Fas I-studie kan starta första halvåret 2002.

Försäljningen av CDT-teknologin (Covalent Display Technology) är genomförd. Projektet har övertagits av ett nybildat bolag, Isogenica Ltd., där Active Biotech kvarstår som minoritetsägare med 20 procents ägarandel.

Ökning av vaccinförsäljningen med 25%
Omsättningsökning, exklusive intäkter för kontraktsforskning, uppgick till 25%.


Vaccinförsäljningen ökade 26% till 234.5 mkr (184.5 mkr). Tillväxten är framförallt hänförlig till en fortsatt stark utveckling för SBL Cholera Vaccine och Dukoral, som ökade för-säljningen 97% till 64.4 mkr (32.7 mkr). Dukoral visar en fortsatt stark försäljningstillväxt i Sverige och Norge.

Försäljningen i Sverige ökade 52% till 27.0 mkr (17.8 mkr). I Norge, där produkten lanserades 1998, ökade försäljningen med 106% till 6.8 mkr (3.3 mkr). Denna positiva utveckling förklaras av ökad marknadsbearbetning och god tillväxt i resandet till riskområden.

SBL Cholera Vaccine visar likaså en kraftig tillväxt jämfört med föregående år. Försäljningen ökade 176% till 28.9 mkr (10.5 mkr)

Försäljningen av agenturprodukter inom vaccinområdet utvecklades mindre gynnsamt under året, försäljningen minskade 2% till 58.0 mkr (59.0 mkr). Nedgången är framförallt hänförlig till kontinuerliga leveransproblem, bl.a. för influensavaccinerna. Distributionsuppdragen visade en 25% omsättningsökning till 99.5 mkr (79.7mkr).

Resultat efter finansnetto –148.6 mkr (före jämförelsestörande poster)
I enlighet med tidigare kommunicerat beslut om löpande kostnadsföring av samtliga forskningsprojekt, har årets resultat belastats med engångsnedskrivning av tidigare års aktiverade forskningskostnader relaterade till vaccinverksamheten. Nedskrivningen uppgår till 270.2 mkr och påverkar ej koncernens likviditet.

Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till –509.4 mkr (-112.3 mkr). Resultat-försämringen förklaras av jämförelsestörande poster 2000 och 1999. Innevarande års resultat har belastats med 270.8 mkr, varav engångsnedskrivning av immateriella tillgångar uppgår till 270.2 mkr. 1999 års resultat inkluderade engångsintäkter vid fastighets- och tomtförsäljningar uppgående till 139.6 mkr.

Resultatet före jämförelsestörande poster förbättrades därmed cirka 13 mkr trots en minskning av intäkterna för kontraktsforskning med 35 mkr då Active Biotech övertog alla rättigheter till TTS-projektet från Pharmacia och finansierar den fortsatta utvecklingen i egen regi.

Koncernens finansiella netto förbättrades kraftigt, från 54.7 mkr 1999 till 90.0 mkr innevarande år, vilket reflekterar realisationsvinster vid avyttringen av aktierna i Lifco AB, realiserade vinster i Zenit-fonden samt i övrigt en god utveckling för de finansiella placeringarna.

Den positiva resultatutvecklingen för jämförbara enheter och extraordinära nedskrivningar förklaras av en stark försäljningstillväxt, en restriktiv kostnadsutveckling samt ett starkt finansnetto.

Rörelseresultatet efter finansnetto, men före jämförelsestörande poster, uppgick till -148.6 mkr (-62.0 mkr), i linje med lämnad helårsprognos -150 mkr. Resultatet efter jämförelsestörande poster uppgick till -419.3 mkr (-62.0 mkr).

Finansiell ställning
Det egna kapitalet uppgick till 645.9 mkr. Soliditeten uppgick per den 31 december 2000 till 74.3% (74.0%). Likvida medel och finansiella placeringar uppgår till 416 mkr (545 mkr).

Utdelning
Styrelsen avser inte att föreslå utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2000.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen 29 mars, 2001 klockan 17.00 på Scandic Star Hotel, Lund.

Kommande informationstillfällen
- Fullständig årsredovisning tillgänglig i början av mars
- Kvartalsrapporter publiceras 9 maj, 8 augusti och 6 november
- Bokslutskommuniké för helåret 2001 publiceras den 14 februari, 2002

Lund den 15 februari 2001

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel och vacciner. Kompetensen är kunskap om människans immunförsvar. Vi har en högkvalitativ projektportfölj och finansiell styrka. Viktigaste produkter och projekt är läkemedel mot multipel skleros (SAIK) och cancer (TTS) samt koleravaccinet SBL Cholera Vaccine och turistdiarrévaccinerna Dukoral och ETEC. 2000 var omsättningen i Active Biotech 280 miljoner kronor.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com


Hela rapporten inclusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.


pdfBokslutskommuniké 2000



Back