Print

Active Biotech säljer SBL Vaccin till PowderJect Pharmaceuticals

2001-07-03

Active Biotech (Stockholm:ACTI) har idag tecknat avtal om försäljning av vaccin-verksamheten i Stockholm, SBL Vaccin (SBL), till det ledande brittiska vaccinföretaget PowderJect Pharmaceuticals plc (London:PJP), för en summa uppgående till maximalt 70 miljoner dollar plus potentiella royalty-ersättningar.

Affären omfattas av en initial kontant betalning om 50 miljoner dollar, samt därefter två poster om 5-10 miljoner dollar vardera, som är villkorade ett godkännande samt tidpunkten för detta, från den europeiska registreringsmyndigheten EMEA och den amerikanska läke-medelsmyndigheten FDA, för turistdiarrévaccinerna Dukoral respektive ETEC. Utöver detta tillkommer för Active Biotechs räkning, rättigheter till royalty-ersättningar från årlig försäljning av Dukoral (över 40 miljoner dollar) och ETEC (över 60 miljoner dollar) i Europa respektive internationellt. Dessa ersättningar utfaller över gemensamt överenskommen försäljningsnivå och är begränsade till 20 miljoner dollar vardera.

Active Biotech tog i maj ett strategiskt beslut som innebar ytterligare renodling av verksam-heterna och indikerade samtidigt en tänkbar försäljning av vaccinverksamheten i Stockholm.
Avyttringen av SBL Vaccin innebär för Active Biotech en möjlighet att fullt fokusera på dotterbolaget Active Biotech Research i Lund, där forskning och utveckling av innovativa läkemedel bedrivs. Intäkterna från försäljningen av SBL Vaccin bidrar till fortsatt utveckling av befintliga och potentiella läkemedelskandidater för behandling av autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer.

"Denna försäljning sker helt i linje med Active Biotechs strategi att fokusera på den läke-medelsutveckling som bedrivs i Lund, där vi ser en stor potential för framtida värdetillväxt. Intäkterna från försäljningen ger oss en möjlighet att välja optimal strategi för framtida partnerskap och samarbetsavtal, och på detta sätt maximera värdet av forskningsportföljen. Efter att framgångsrikt ha genomfört och avslutat Fas I kliniska prövningar av våra två främsta läkemedelskandidater, SAIK-MS för behandling av multipel skleros och TTS för immunterapi av icke små-cellig lungcancer och njurcancer, fokuserar vi nu på de kommande Fas II kliniska prövningarna samt på att driva fram våra tidiga projekt inom områdena immunmodulering och cancer.
PowderJects inriktning mot vacciner harmonierar strategiskt mycket väl med SBLs kärnområden. De innebär en naturlig och spännande ny hemvist för SBL, dels genom att PowderJect har möjlighet att erbjuda ett bredare urval av vaccinprodukter och dels genom att de kommer ingå i ett dynamiskt företag i stark utveckling, säger Sven Andréasson, VD Active Biotech.

'"Detta förvärv är ytterligare ett viktigt steg i vår strategi att bli en av huvudaktörerna på den globala vaccinmarknaden. PowderJect innefattar nu såväl Storbritanniens som Sveriges ledande vaccinbolag, och vi avser att bygga vidare på denna starka bas", tillägger Paul Drayson, VD PowderJect Pharmaceuticals.

SBL genererade år 2000 intäkter motsvarande 238.8 mkr, dels från försäljning av egen-tillverkade kolera-, turistdiarré- och poliovacciner, samt från distributionsverksamheten av vacciner i Norden. SBL är ledande vaccindistributör i Sverige med en marknadsandel
av ca 60%.

Försäljningen av SBL kommer att väsentligt förbättra Active Biotechs finansiella ställning, och generera en realisationsvinst i storleksordningen 150-175 mkr. Denna vinst kommer att inkluderas i resultatet för tredje kvartalet 2001. Likvida medel i företaget kommer i juli månad uppgå till över 700 mkr.

Som tidigare meddelats pågår planeringsarbete inför en eventuell nyemission, för att skapa utrymme för ytterligare satsningar.

Affären genomfördes med UBS Warburg som rådgivare.

Lund den 3 juli, 2001

Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

För ytterligare information kontakta gärna:

Sven Andréasson, VD
sven.andreasson@activebiotech.com

Cecilia Hofvander, Informationsansvarig
cecilia.hofvander@activebiotech.com

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett unikt koncept för behandling av cancer (TTS).


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack