Print

Active Biotech - Företrädesemission om 225 Mkr

2003-02-13

Nyemissionen ska ske med företräde för bolagets aktieägare. De nya aktierna ska enligt styrelsens beslut emitteras till en kurs om 10 kronor per aktie. En aktie av serie A och/eller serie B berättigar till teckning av två nya aktier av serie B. Om erbjudandet inte fulltecknas kommer teckning utan stöd av teckningsrätter att vara möjlig. Vid tilldelning till följd av sådan teckning kommer de som utnyttjat teckningsrätter att beaktas i första hand.
Nyemissionen innebär att högst 22.492.584 nya aktier av serie B utges. Beslutet att enbart emittera B-aktier är liksom bolagsordningens omstämplingsförbehåll ägnat att öka likviditeten i Active Biotechs B-aktie. Genom den beslutade nyemissionen tillförs Active Biotech vid full anslutning 224,9 Mkr.
Pharmacia AB, som innehar 24,1 procent av kapital och 17,1 procent av rösterna i bolaget, ser aktieinnehavet i Active Biotech som en finansiell placering och har inte för avsikt att delta i emissionen. För att medverka till att nyemissionen kan genomföras på ett framgångsrikt sätt har Pharmacia förbundit sig att överlåta till MGA Holding AB de teckningsrätter som kommer att erhållas.
MGA Holding, som innehar 8,3 procent av kapitalet och 32,8 procent av rösterna, har förbundit sig att utnyttja såväl egna som de av Pharmacia överlåtna teckningsrätterna, dvs totalt 32,4 procent, för teckning av nya B-aktier. Härutöver har MGA Holding utan ersättning garanterat att, om så krävs, teckna det antal nya B-aktier som erfordras för att den totala emissionslikviden ska uppgå till 168,7 Mkr. Härigenom säkerställs att nyemissionen kan genomföras utan rättens tillstånd för den minskning av aktiekapitalet som uppkommer till följd av den av styrelsen föreslagna nedsättningen av aktiens nominella belopp.
Catella Kapitalförvaltning AB, Futuris och Servisen med närstående bolag har förklarat att de avser att utnyttja teckningsrätter motsvarande totalt 11,1% av nyemissionen.
Tidsplan
Ordinarie bolagsstämma 10 april 2003
Active Biotech-aktien handlas utan rätt
till deltagande i nyemissionen 11 april 2003
Avstämningsdag för erhållande
av teckningsrätter 15 april 2003
Prospekt offentliggörs 22 april 2003
Handel med teckningsrätter 23 april-12 maj 2003
Teckningstid 23 april-15 maj 2003
Handelsbanken Capital Markets är rådgivare till Active Biotech i samband med nyemissionen.
Lund den 13 februari 2003
Active Biotech AB
Sven Andréasson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, VD, telefon 046 19 20 49,
sven.andreasson@activebiotech.com
Hans Kolam, Finansdirektör, telefon 046 19 20 44,
hans.kolam@activebiotech.com
Cecilia Hofvander, Informationsansvarig, telefon 046 19 11 22, cecilia.hofvander@activebiotech.com
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack