Print

Kallelse till bolagsstämma

2004-03-24

Kallelsen, som införs idag i Sydsvenskan, Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.
Lund den 24 mars 2004

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

STYRELSEN
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper, avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros (SAIK-MS), samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Active Biotech AB (publ)
Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 21 april 2004 kl 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 16, Lund
ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall
dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget per söndagen den 11 april 2004;
dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast kl 16.00 torsdagen den 15 april 2004.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att. Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046 / 19 20 00, per fax 046 / 19 20 50 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och ev. biträden (högst två). För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Omregistreringen måste vara gjord senast torsdagen den 8 april 2004. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Beslut med anledning av förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman beslutar:
  a) att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté
  b) att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté
  c) att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté
 17. Stämman avslutas
BESLUTSPUNKTER
UTDELNING (punkt 10)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att någon utdelning för verksamhetsåret 2003 inte lämnas.
STYRELSE (punkt 12 och 14)
Nomineringskommittén föreslår följande:
 • antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara oförändrat och uppgå till 6 ledamöter utan suppleanter
 • omval av Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, professor Klas Kärre, Peter Sjöstrand och Peter Ström.
Aktieägare, som representerar ca 44 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att de stödjer förslagen.
ARVODE (punkt 13)
Aktieägare, som representerar ca 44 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att de stödjer följande förslag:
- ett oförändrat styrelsearvode för 2004 om 750.000 kr att fördelas av
styrelsen
En förutsättning för att arvode skall utgå till ledamot är dock att
ledamoten dels är vald av bolagsstämman, dels inte är anställd i
bolaget.
- att revisorn ersätts för utfört arbete enligt räkning
FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 60 000 000 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 6 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen.
Utspädningseffekter
Emissionskursen för de nya aktierna skall vid emissioner med avsteg från aktieägares företrädesrätt, motsvara aktiens marknadspris. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten (efter fullt utnyttjande av befintliga teckningsoptioner) till 14,6 %.
Motiven för förslaget
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap.
Majoritetskrav
För beslut enligt förslaget fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
BESLUT MED ANLEDNING AV FÖRSLAG FRÅN SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND (punkt 16 a, b och c)
Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.
Aktieägare, som representerar ca 44 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå på det sätt som föregående ordinarie bolagsstämma beslutade, det vill säga att de tre största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall utarbeta ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de tre representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund har vidare föreslagit att bolagsstämman skall besluta att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté.
Aktieägare, som representerar ca 44 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället föreslå bolagsstämman att besluta att ersättningsfrågor hanteras av bolagets styrelse i sin helhet.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund har slutligen föreslagit att bolagsstämman skall besluta att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
Aktieägare, som representerar ca 44 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället föreslå bolagsstämman att besluta att frågor relaterade till revisionen hanteras av styrelsen i sin helhet.
HANDLINGAR M M
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut enligt punkt 15 (ovanstående utgör styrelsens fullständiga förslag) kommer att sändas med posten till de aktieägare som så begärt och kommer dessutom att finnas tillgängliga hos bolaget fr o m måndagen den 5 april 2004 och på bolagets hemsida www.activebiotech.com.
Lund i mars 2004
STYRELSEN

pdfBack