Print

Active Biotechs cancerprodukt TTS verksam för behandling av pankreascancer

2004-03-25

19 patienter påbörjade TTS CD2-behandling och efter två månader uppvisade fem (26%) av patienterna en stabilisering av sin sjukdom (SD). Fyra av patienterna uppvisade stabil sjukdom fortfarande fyra månader efter påbörjad TTS-behandling. Median-överlevnadstiden var 148 dagar.
Av det totala antalet pankreascancer-patienter i studien hade samtliga 19 patienter tidigare erhållit annan behandling mot pankreascancer. 18 patienter (95%) hade tidigare erhållit kemoterapi och 17 patienter (89%) hade erhållit kemoterapi med gemcitabin. Den relativt höga andelen patienter i studien som uppvisar en stabilisering av sin sjukdom (SD) indikerar att TTS-substanserna har en biologisk aktivitet. Dessutom har TTS-produkten en unik, immun-medierad verkningsmekanism med få och milda biverkningar.
"Pankreascancer är en av de svåraste formerna av cancer att behandla. Mot bakgrund av att samtliga patienter i denna studie hade en avancerad sjukdom och att nästan alla tidigare behandlats med gemcitabin, är en medianöverlevnadstid på 148 dagar ett lovande resultat - medianöverlevnaden i registreringsgrundande studier med patienter som enbart behandlats med gemcitabin är 170 dagar", säger professor Robert Hawkins, Principal Investigator, Christie Hospital i Manchester, UK.

"Vår studie visar även att TTS tolereras väl av patienterna och att behandling av denna svåra form av cancer är möjlig", avslutar professor Hawkins.
Bakgrund:
Cancer i pankreas (bukspottskörteln) fortsätter att utgöra ett stort olöst hälsoproblem, med cirka 27 000 dödsfall per år i USA och 50 000 dödsfall i Europa (exkluderat det tidigare USSR). Svårigheten i att ställa diagnos, aggressiviteten hos pankreascancer samt avsaknaden av en effektiv systemisk behandling medför att endast 1 till 4 procent av patienter med adenocarcinom i pankreas lever 5 år efter diagnos. Följaktligen är siffran vad gäller förekomst i princip identisk med antalet dödsfall.
Lund den 25 mars, 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack